Bures offentliggörande av utfall av budpliktsbud

Offentliggörande av utfallet av Bure Equity AB:s (publ) erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB (publ)

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) offentliggjorde den 22 oktober 2007 ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier och teckningsoptioner i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”), i enlighet med reglerna om budplikt i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Erbjudandet”). Erbjudandet löpte ut den 10 december 2007. Bure har inte för avsikt att förlänga budet. En så gott som slutlig sammanräkning har genomförts av utfallet av budpliktsbudet, se vidare nedan.

Av sammanräkningen följer att aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i AcadeMedia representerande totalt 88.763 aktier av serie B och totalt 3.000 teckningsoptioner, motsvarande 1,54 procent av kapital och 1,00 procent av röster i AcadeMedia före full utspädning, och 1,58 procent av kapital och 1,02 procent av röster i AcadeMedia efter full utspädning, har accepterat Erbjudandet.

Bure har förvärvat totalt 523.284 aktier av serie B utanför Erbjudandet, motsvarande 9,10 procent av kapital och 5,87 procent av röster i AcadeMedia före full utspädning, och 9,03 procent av kapital och 5,84 procent av röster i AcadeMedia efter full utspädning.

Bure äger därmed efter Erbjudandet 248.525 aktier av serie A och 1.878.295 aktier av serie B samt 3.000 teckningsoptioner i AcadeMedia, motsvarande 36,98 procent av kapital och 48,94 procent av röster i AcadeMedia före full utspädning, och 36,76 procent av kapital och 48,74 procent av röster i AcadeMedia efter full utspädning. Redovisning av likvid till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som accepterat Erbjudandet beräknas komma att påbörjas omkring den 18 december 2007. Bure förbehåller sig även rätten att förvärva ytterligare AcadeMedia-aktier i marknaden.

”Genom att vi nu innehar i det närmaste 50 procent av rösterna ser vi fram emot att engagera oss djupare i AcadeMedias utveckling tillsammans med de andra större ägarna. Till att börja med kommer detta att ske inom ramen för valberedningens arbete, medan vi på sikt vill verka för ett ökat fokus på investeringar, omstruktureringar, förvärv och avyttringar. I detta arbete kommer Bures erfarenhet inom utbildningsområdet att ha stor betydelse. Bure ser idag ingen anledning att verka för en avnotering men har noterat att styrelsen för AcadeMedia i sitt uttalande till aktieägarna med anledning av budet pekat på att avnotering kan följa av den minskade likviditeten i aktien”, säger Mikael Nachemson, verkställande direktör på Bure.

Göteborg den 11 december 2007
Bure Equity AB (publ)wkr0032.pdf