Bures valberedning inför årsstämman 2007

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Ulf Strömsten, företräder Catella Kapitalförvaltning
Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning AB
Cecilia Lager, företräder SEB fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande i Bure Equity AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2006. Valberedningen representerar tillsammans drygt 25 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Bures bolagsstämma hålls den 26 april 2007 kl 15.00 i Göteborg. Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se, under rubriken Bolagsstämma. Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till agneta.erneholm@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller brev på adress: Bure Equity AB, Att: Agneta Erneholm, Box 5419, 402 29 Göteborg. Göteborg den 29 september 2006 Bure Equity AB (publ)

wkr0001.pdf