Bures valberedning inför årsstämman 2008

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Ulf Strömsten, företräder Catella Kapitalförvaltning
Peter Rudman, företräder Nordeas fonder
Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning AB
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande i Bure Equity AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2006. Valberedningen representerar tillsammans drygt 36 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Bures årsstämma hålls den 23 april 2008 kl 15.00 i Göteborg.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se, under rubriken "Investor Relations", "Bolagsstyrning".

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller brev på adress: Bure Equity AB, Att: Agneta Erneholm, Box 5419, 402 29 Göteborg.


Göteborg den 12 oktober 2007

Bure Equity AB (publ)wkr0001.pdf