Bures valberedning inför årsstämman 2009

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning AB
Ulf Strömsten, företräder Catella Fondförvaltning
Peter Rudman, företräder Nordeas fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande i Bure Equity AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2008. Valberedningen representerar tillsammans cirka 35 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Bures årsstämma hålls den 28 april 2009 kl 15.00 i Göteborg.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se, under rubriken "Investor Relations", "Bolagsstyrning".

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till: Bure Equity AB, Att: Agneta Erneholm, Box 5419, 402 29 Göteborg.


Göteborg den 25 september 2008

Bure Equity AB (publ)

wkr0003.pdf