Bures valberedning inför årsstämman 2010

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Björn Björnsson, företräder Skanditek Industriförvaltning AB
Peter Rudman, företräder Nordeas fonder
Ulf Strömsten, företräder Catellas fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande i Bure Equity AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2008. Valberedningen representerar tillsammans 30 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Bures årsstämma hålls den 28 april 2010 kl 15.00 i Göteborg. Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se, under rubriken "Investor Relations", "Bolagsstyrning". Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till: Bure Equity AB, Att: Agneta Erneholm, Box 5419, 402 29 Göteborg. Göteborg den 19 oktober 2009 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, tel. 08-614 00 20 Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41

wkr0011.pdf