BURES VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2011

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Lars Olofsson, företräder familjen Tigerschiöld
Peter Rudman, företräder Nordeas fonder
Ulf Strömsten, företräder Catellas Fondförvaltning
Björn Björnsson, styrelsens ordförande i Bure Equity AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2008. Valberedningen representerar tillsammans cirka 35 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 28 april 2011 i Stockholm.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se under rubriken ”Investor Relations/Bolagsstyrning”.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast 31 januari 2011.

Bure Equity AB (publ)

wkr0005.pdf