BURES VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2012

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Lars Olofsson, företräder familjen Tigerschiöld
Thomas Ehlin, företräder Nordea Investment Funds
Per Björkman, företräder familjen Björkman
Björn Björnsson, styrelsens ordförande i Bure Equity AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2011. Valberedningen representerar tillsammans cirka 34 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 25 april 2012.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se under rubriken ”Investor Relations/Bolagsstyrning”.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2012.

Stockholm den 12 oktober 2011

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Björn Björnsson, styrelsens ordförande
Tel: 08-614 00 20

wkr0001.pdf