Bures valberedning inför årsstämman 2014

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Jesper Grünbaum, utsedd av familjen Tigerschiöld
Peter Rudman, utsedd av Nordea Fonder
Per Björkman, utsedd av familjen Björkman

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2013. Valberedningen representerar tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 24 april 2014.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se under rubriken ”Investor Relations/Bolagsstyrning”.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2014.

   
Stockholm den 6 november 2013

Bure Equity AB (publ)

  
För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Tel: 08-614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2013 kl. 11:00

Pressmeddelande (PDF)