Bures valberedning inför årsstämman 2015

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2014 kl. 11:00

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld
Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder
Per Björkman, utsedd av familjen Björkman

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2014. Valberedningen representerar tillsammans cirka 41 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 4 maj 2015.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se under rubriken ”Investor Relations/Bolagsstyrning”.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2015.

Stockholm den 30 september 2014

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Tel: 08-614 00 20

Pressmeddelande (PDF)