Bures valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen till Bures årsstämma 2019 har utsetts. Enligt årsstämmans beslut ska Bures tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen:

Valberedningen har följande sammansättning:

Per Björkman, utsedd av familjen Björkman
Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder
Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2018. Valberedningen representerar tillsammans 41,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Bure hålls den 7 maj 2019.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till info@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Bure Equity AB, Att: Styrelsens ordförande,
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2019.
  

Bure Equity AB (publ)
  

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Te: 08-614 00 20
  

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2018 kl 11:00.

Pressmeddelande (PDF)