Bures valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2006

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning AB
Torsten Johansson, företräder Handelsbanken fonder och Handelsbanken Liv
Cecilia Lager, företräder SEB fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande i Bure Equity AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av den ordinarie bolagsstämman 2005. Valberedningen representerar tillsammans cirka 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Bures bolagsstämma hålls den 27 april 2006 kl 15.00 i Göteborg. Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se, under rubriken Bolagsstämma. Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till agneta.erneholm@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller brev på adress: Bure Equity AB, Att: Agneta Erneholm, Box 5419, 402 29 Göteborg. Göteborg den 21 oktober 2005 Bure Equity AB (publ) org nr: 556454-8781 För information kontakta: Anders Mörck, Ekonomidirektör Tel 0706-46 52 11

wkr0010.pdf