Carnegie förvärvar HQ Bank och HQ Fonder

Bures portföljbolag Carnegie Investment Bank AB (via ägarbolaget ABCIB Holding AB) förvärvar samtliga aktier i HQ Bank AB och HQ Fonder AB. För mer information se www.carnegie.se.

Förvärvslikviden utgörs av bl.a. preferensaktier och konvertibler i ABCIB Holding AB. Preferensaktierna medför att Bures ägarandel i ABCIB Holding AB späds ut från dagens

26,3 % till 23,7%. Konvertiblerna om nominellt 369 msek kan komma att medföra ytterligare utspädning, varvid Bures ägarandel skulle komma att uppgå till 21,7 %.

Stockholm den 2010-09-03

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Patrik Tigerschiöld, VD
Telefon 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2010 kl.09:40.

wkr0005.pdf