Delårsrapport jan-sep 2004

Delårsrapport jan-sep 2004 Telefonkonferens den 3 november kl 09:30 Onsdagen den 3 november kl 09:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Lennart Svantesson och ekonomidirektör Anders Mörck. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08-505 201 14 och ange "Bure". Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet. FORTSATT STABILT RESULTAT ·Moderbolagets redovisade egna kapital (substansvärde) efter full teckning av utestående teckningsoptioner uppgick per den 30 september till 1 914 MSEK. Det egna kapitalet motsvarar 1,48 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde) respektive 1,60 SEK per aktie utan diskontering. ·Det egna kapitalet per aktie efter full utspädning beräknades den 2 november till 1,48 SEK (diskonterat värde) respektive 1,60 SEK utan diskontering. ·Moderbolagets nettolåneskuld per den 30 september, efter hänsyn till full teckning av utestående teckningsoptioner, uppgick till -5 MSEK (14). Den justerade nettolåneskulden, exklusive fordringar på dotterbolag, minskade med 190 MSEK till 45 MSEK (235) jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. ·Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för tredje kvartalet till -63 MSEK (128) och för årets första nio månader till 56 MSEK (17). ·Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till -45 MSEK (144) och för årets första nio månader till 115 MSEK (70). Koncernens nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till -90 MSEK (64) och för nio månader till -60 MSEK (-133), vilket motsvarar -0,24 SEK per aktie (0,10) respektive -0,17 SEK (-0,63) efter full utspädning. ·Under de nio första månaderna gjordes avyttringar med en total reavinst på 121 MSEK och med ett likviditetstillskott på 384 MSEK i moderbolaget. Efter rapportperiodens utgång ·Bure har efter rapportperiodens utgång träffat avtal om försäljning av innehavet i Xdin till ledande befattningshavare. Vidare har avtal träffats om försäljning av Simonsens materialdivision till tidigare VD. Dessutom har dotterbolaget Business Communication Group träffat avtal om försäljning av innehavet i Stark till ledande befattningshavare. ·Bure avser, genom nedsättning av reservfonden, att möjliggöra eventuella framtida återköp av teckningsoptioner. ·För nödvändigt godkännande av försäljningar respektive nedsättning av reservfonden kommer Bure inom kort att kalla till extra bolagsstämma planerad till den 9 december 2004 kl 14.00 i Svenska Mässan, Göteborg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT20160/wkr0001.pdf Hela rapporten

wkr0001.pdf