Delårsrapport januari – juni 2004

– Moderbolagets redovisade egna kapital (substansvärde) efter full teckning av utestående teckningsoptioner uppgick per den 30 juni till 1 965 MSEK. Det egna kapitalet motsvarar 1,51 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde) respektive 1,65 SEK per aktie utan diskontering.

– Det egna kapitalet per aktie efter full utspädning beräknades den 23 augusti till 1,47 SEK (diskonterat värde) respektive 1,60 SEK utan diskontering.

– Moderbolagets nettolåneskuld per den 30 juni, efter hänsyn till full teckning av utestående tecknings­optioner, uppgick till 13 MSEK (367). Justerat för fordringar på dotterbolag uppgick nettolåneskulden till 57 MSEK (694).

– Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för andra kvartalet till 103 MSEK (62) och för halvåret till 119 MSEK (-110).

– Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till 51 MSEK (91) och för halvåret till 160 SEK (-73). Koncernens nettoresultat för andra kvartalet uppgick till -11 MSEK (37) och för halvåret till 30 MSEK (-198), vilket motsvarar -0,03 SEK per aktie (0,06) respektive 0,04 SEK (-1,26) efter full utspädning.

– Parere avyttrades till WM-data med en realisationsvinst i moderbolaget om 113 MSEK. Därutöver avyttrades även Informator Training Group och Elmo Leather.

– Amortering gjordes med ytterligare 500 MSEK till Bures bankkonsortie under första halvåret.

Efter rapportperiodens utgång

– Bure har ökat ägandet i Vittra till 96 procent baserat på befintligt optionsavtal. Köpet skedde via förvärv av aktier från grundaren.

Telefonkonferens den 24 augusti kl 09:30

Tisdagen den 24 augusti kl 09:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Lennart Svantesson och ekonomidirektör Anders Mörck. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08-505 201 14 och ange ”Bure”. Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se

Delårsrapport januari - juni 2004