Delårsrapport januari -juni 2005

Fortsatt resultatförbättring och en ny strategi med inriktning på långsiktigt ägande

– Bures andel av portföljbolagens rörelseresultat ökade jämfört med föregående år med 88 procent under andra kvartalet till 75 MSEK (40). För halvåret ökade motsvarande resultat till 120 MSEK (84).

– Moderbolagets redovisade egna kapital efter full teckning av utestående teckningsoptioner förbättrades under perioden med 358 MSEK till 2 408 MSEK. Det egna kapitalet ökade till 1,86 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).

– Koncernens rörelseresultat förbättrades för andra kvartalet till 408 MSEK (38) och för halvåret till 469 MSEK (150). Koncernens nettoresultat för andra kvartalet uppgick till 375 MSEK (5) och för halvåret till 398 MSEK (76). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick för kvartalet till 0,37 SEK (0,01) och för halvåret till 0,41 SEK (0,09).

– Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för andra kvartalet till 312 MSEK (103) och för halvåret till 306 MSEK (119).

– I juni genomfördes försäljningen av Bures innehav i Mölnlycke Health Care. Bure erhöll en köpeskilling om drygt 520 MSEK medförande ett exitresultat om drygt 350 MSEK.

– Nyteckning av aktier har tillfört det egna kapitalet drygt 50 MSEK under kvartalet och 151 MSEK under halvåret.

– Bures nya strategi innebär ett ökat fokus på långsiktigt ägande utan branschspecialisering, dvs. en ”buy & hold”-strategi. Som en tydlig huvudägare och med utgångspunkt i operationell effektivitet och portföljbolagens kapitalstruktur skapas värde för Bures aktieägare.

Efter rapportperiodens utgång

– I början av juli förvärvade Bure resterande 3,75 procent av aktierna i Vittra.

– Per den 23 augusti har, genom nyteckning av aktier, ytterligare 12 MSEK tillförts Bure.

– Under juli månad löstes moderbolagets samtliga kvarvarande lån om 565 MSEK.

– Genom återbetalning av aktieägartillskott från Systeam minskade Bures bokförda värde i Systeam med 40 MSEK till 265 MSEK.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se

Göteborg den 24 augusti 2005

Bure Equity AB (publ)

För information kontakta:

Mikael Nachemson, VD

tel 031-708 64 20

Anders Mörck, Ekonomidirektör

tel 0706-46 52 11

TELEFONKONFERENS DEN 24 AUGUSTI Kl 10:00

Idag onsdagen den 24 augusti kl 10:00 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Mikael Nachemson och ekonomidirektör Anders Mörck. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08-505 201 14 och ange "Bure". Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet.

Delårsrapport januari - juni 2005