Delårsrapport januari – juni 2006

Starka halvårsresultat i portföljbolagen

– Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade under halvåret med 21 procent till 149 MSEK (123).

– Koncernens rörelseresultat under andra kvartalet minskade till 58 MSEK (408) och för halvåret till 179 MSEK (469). Minskningen förklaras av att exitresultat om drygt 350 MSEK ingick i rörelseresultatet föregående år. Koncernens nettoresultat för andra kvartalet uppgick till 36 MSEK (375) och för halvåret till 125 MSEK (398). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick för andra kvartalet till 0,03 SEK (0,36) och för halvåret till 0,10 SEK (0,39).

– Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för det andra kvartalet till 26 MSEK (312) och för halvåret till 17 MSEK (306).

– Efter full teckning av utestående teckningsoptioner, ökade moderbolagets egna kapital under perioden med 38 MSEK till 2 502 MSEK (2 408). Det egna kapitalet uppgick till 1,93 SEK (1,86) per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).

– Under andra kvartalet har utdelning erhållits från intressebolaget Systeam i form av likvida medel samt aktier i Jeeves Information Systems AB till ett värde av sammanlagt 19 MSEK.

– Extra bolagsstämma beslutade den 20 juni 2006 att godkänna införandet av aktie- och optionsprogram i dotterbolagen Citat Group AB, Cygate AB och Mercuri International Group AB.

Efter rapportperiodens utgång

– Bure har träffat avtal om försäljning av sina aktier i teknikkonsulten Carl Bro. Köpeskillingen uppgår preliminärt till 1 020 MSEK, varav 175 MSEK avser aktier i köparen, den holländska teknikkonsulten Grontmij. Realisationsvinsten beräknas till preliminärt cirka 620 MSEK. Samtliga berörda konkurrensmyndigheter har gett sitt godkännande till förvärvet. Grontmijs aktieägare har på en extra bolagsstämma den 17 augusti 2006 godkänt affären. Affären förväntas avslutas före utgången av augusti 2006, varpå Grontmij kommer att tillträda aktierna i Carl Bro.

– Fredrik Mattsson har utsetts till verkställande direktör för Bures dotterbolag Vittra AB och tillträder sin befattning den 9 oktober 2006.

– Inom ramen för Bures fastlagda och redan kommunicerade strategi, har styrelsen beslutat att göra en översyn av kapitalstrukturen.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se

Göteborg den 23 augusti 2006

Bure Equity AB (publ)

Delårsrapport januari - juni 2006