Delårsrapport januari – juni 2007

Fortsatt god utveckling

– Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för det andra kvartalet med 35 procent till 54 MSEK (40) och under halvåret med 72 procent till 119 MSEK (69).

– Moderbolagets resultat efter skatt ökade för det andra kvartalet till 170 MSEK (26) och för halvåret till 570 MSEK (17).

– Moderbolagets egna kapital uppgick till 3,03 SEK (1,93) per aktie.

– Koncernens nettoresultat i kvarvarande verksamhet för andra kvartalet ökade till 57 MSEK (21) och för halvåret till 166 MSEK (69). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick för andra kvartalet till 0,09 SEK (0,05) och för halvåret till 1,22 SEK (0,18).

– Koncernens rörelseresultat under andra kvartalet inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 44 MSEK (58) och för halvåret till 803 MSEK (179). Rörelseresultatet för andra kvartalet i kvarvarande verksamheter uppgick till 40 MSEK (33) och för halvåret till 145 MSEK (91).

– Som ett led i renodlingen av Bures skolverksamheter har friskolekoncernen givits det nya namnet Anew Learning.

– I maj förvärvade Anew Learning samtliga aktier i Rytmus och Proteam.

– Bures teckningsoptioner av serie 2003/2007 löpte ut den 15 juni 2007 och under andra kvartalet tillfördes Bure 348 MSEK för nytecknade aktier.

– Burekoncernen kommer att erhålla drygt 30 MSEK i samband med att det amerikanska bolaget Spotfire blev uppköpt.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

– Sammanläggning av aktier 1:10 (omvänd split) genomfördes med avstämningsdag den 6 juli 2007.

– Med anledning av inlösenprogram om 575 MSEK och ägarspridningsprogram i dotterbolaget Textilia har styrelsen kallat till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 3 september 2007.

NYCKELTAL PER AKTIE OCH OMVÄND SPLIT 1:10

Samtliga nyckeltal per aktie som redovisas i denna rapport avser tiden före omvänd split. Efter den omvända spliten ökar samtliga nyckeltal per aktie med faktorn 10.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se

Göteborg den 22 augusti 2007

Bure Equity AB (publ)

Delårsrapport januari - juni 2007