Delårsrapport januari-juni 2008

Fortsatt god tillväxt och starka resultat i portföljbolagen

Andra kvartalet 2008
- Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat exklusive exitresultat ökade med 72 procent till 96 MSEK (56).
- Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 175 MSEK (170).
- Koncernens nettoresultat uppgick till 144 MSEK (61). Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till 120 MSEK (54). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till 1,55 SEK (0,60).
- Bures friskolekoncern Anew Learning förvärvade i april Didaktus, som bedriver gymnasie- och vuxenutbildning.
- I början av maj tillträdde Martin Henricson som ny VD i Bure.
- I maj förvärvade Bures dotterbolag Textilia fastigheterna där bolaget bedriver tvätteriverksamhet.
- Bures dotterbolag EnergoRetea förvärvade CLC Installationsconsult AB med tillträde 1 augusti.
- Bure ingick i juni avtal om försäljning av sitt innehav i Citat Group AB.

Delårsperioden januari-juni 2008
- Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade med 40 procent till 170 MSEK (122) exklusive exitresultat.
- Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 187 MSEK (570).
- Moderbolagets egna kapital uppgick till 29,00 SEK (30,29) per aktie.
- Koncernens nettoresultat uppgick till 256 MSEK (824). Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till 169 MSEK (155). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till 2,75 SEK (7,64).

Efter rapportperiodens utgång
- I juli slutfördes försäljningen av Bures dotterbolag Citat, med ett preliminärt rearesultat om 126 MSEK.
- Bure och AcadeMedia AB (publ) tecknade i augusti en principöverenskommelse om att Bures friskolekoncern Anew Learning och AcadeMedia skall gå samman.
- Bures styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma och föreslå att hela innehavet i AcadeMedia AB (publ) delas ut till aktieägarna förutsatt att affären slutförs.
- Styrelsen avser att föreslå den extra stämman att återstående fria medel delas ut under hösten.
- Bure avyttrade i augusti hela innehavet i dotterbolaget Textilia.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på http://www.bure.se

Göteborg den 27 augusti 2008
Bure Equity AB (publ)

wkr0003.pdf

wkr0010.pdf