Delårsrapport januari – juni 2009

Förvärven av Carnegie och Max Matthiessen är genomförda. En fortsatt trög marknad för portföljbolagen med ytterligare anpassning av kostnader som följd.

Andra kvartalet 2009 - Koncernens nettoresultat uppgick till 130 MSEK (144). - Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till 122 MSEK (90). - Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,57 SEK (1,55). - Bures andel av portföljbolagens nettoomsättning minskade till 337 MSEK (404). - Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat minskade till -23 MSEK (45). - Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -98 MSEK (175). - Carl Backman tillträdde som ny VD för Bure i april. - I maj slutförde Bure tillsammans med Altor förvärvet av Carnegie Investment Bank. - I maj slutförde Bure tillsammans med Altor förvärvet av Max Matthiessen. - Nedskrivning av bokfört värde i moderbolaget på aktierna i Mercuri om 83 MSEK. Delårsperioden januari – juni 2009 - Koncernens nettoresultat uppgick till 132 MSEK (256). - Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till 109 MSEK (118). - Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,34 SEK (2,76). - Bures andel av portföljbolagens nettoomsättning uppgick till 599 MSEK (676). - Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat minskade till -32 MSEK (71). - Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -84 MSEK (187). - Moderbolagets egna kapital uppgick till 26,88 SEK (29,00) per aktie. Efter rapportperiodens utgång - Altor och Bure kommer att erbjuda ägarspridning till nyckelpersoner i Carnegie Investment Bank. Bures ägarandel uppgår därefter till 26,3 procent av bolaget. - Altor och Bure har genomfört ägarspridning till nyckelpersoner i Max Matthiessen. Bures ägarandel efter ägarspridningen uppgår till 17,5 procent. Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se Göteborg den 31 augusti 2009 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Carl Backman, VD, tel. 031-708 64 59 Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41, 0733-90 49 12 Pia-Lena Olofsson, Koncernredovisningschef, tel. 031-708 64 49, 0708-58 04 53

wkr0011.pdf

wkr0013.pdf