Delårsrapport januari – juni 2011

Andra kvartalet 2011
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 223 MSEK (217).
• Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -6 MSEK (139).
• Resultatet i koncernen har påverkats negativt av nedskrivning i portföljbolaget CMA Microdialysis med -18 MSEK.
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,07 SEK (1,55).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -65 MSEK (107).
• Nedskrivning i portföljbolaget CMA Microdialysis har påverkat resultatet i moderbolaget negativt med -64 MSEK.
• Under kvartalet har samtliga aktier i dotterbolaget Scandinavian Retail Center avyttrats.
• Utfallet av det frivilliga inlösenprogrammet innebar att en total likvid om 164 MSEK utbetalats till aktieägarna.
• Efter inlösenprogrammet uppgår aktiekapitalet i koncernen per 30 juni till 535 MSEK. Antalet aktier har minskat med 4 317 740 st och uppgår efter inlösen till 85 327 987 st.

Delårsperioden januari-juni 2011
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 417 MSEK (418).
• Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 4 MSEK (405). Resultatet för jämförelseåret har påverkats positivt av upplösning av negativ goodwill på 264 MSEK.
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (4,81).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -52 MSEK (93).
• Bures substansvärde per 30 juni 2011 uppgick till 2 096 MSEK (2 454).
• Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till -4,3 procent (3,2).

Viktiga händelser efter periodens utgång
• Bure Equitys portföljbolag CMA Microdialysis avyttrade sin prekliniska verksamhet och sålde dotterbolaget Dilab.
Den kvarvarande verksamheten ändrade namn till Dipylon Medical AB.

VD-KOMMENTAR
Under andra kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen för flertalet av våra portföljbolag. Glädjande är att den positiva resultattrenden fortsätter för PartnerTech, Vitrolife, Mercuri,Chimney Pot och Max Matthiessen. Carnegie utvecklades i positiv riktning under besvärliga marknadsförutsättningar.

Lönsamheten är emellertid inte tillfredställande. Theducation vände till förlust vilket var en besvikelse. En kombination av överkapacitet inom vuxenutbildningen och prissänkningar inom friskolan är förklaringen till resultatfallet. Åtgärdsprogram har införts i början av andra kvartalet.

Bures inriktning att koncentrera portföljen till färre och större bolag har tagit sig i uttryck i flera avyttringar under första halvåret.
Försäljningen av SRC slutfördes under kvartalet. Därtill har H. Lundén avvecklat sin hedgefond Eikos.
Efter periodens utgång har en omstrukturering av verksamheten i CMA Microdialysis initierats efter att under lång tid försökt hitta bredare tillämpningar av Microdialystekniken.
Halva verksamheten har avyttrats och den kvarvarande delen har bytt namn till Dipylon Medical. Bure skriver även ned hela värdet av CMA Microdialysis med totalt 64 MSEK i moderbolaget.

Under kvartalet genomförde Bure ett inlösenprogram där 164 MSEK överfördes till aktieägarna och därmed minskade antalet aktier med 4,8 procent.

Under inledningen av tredje kvartalet har svagare statistik kommit om den amerikanska konjunkturen samtidigt som den nationella skuldproblematiken i USA och den
europeiska oron kopplad till Euro-samarbetet blossat upp.
Dessa händelser har lett till betydande oro på de finansiella marknaderna med omfattande aktiekursfall, kraftigt fallande räntor och hög volatilitet som följd. Bure står dock väl rustat med en stark finansiell ställning med drygt 450 MSEK tillgängliga för investeringsverksamheten.

wkr0005.pdf