Delårsrapport januari – juni 2012

Andra kvartalet 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 215 MSEK (223).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -36 MSEK (- 6).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,07).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till  248 MSEK (-65).
 • Resultatet per aktie i moderbolaget uppgick till 3,05 SEK (-0,73).
 • Bure ingick avtal om att avyttra innehaven Carnegie Holding, Carnegie Asset Management samt Max Matthiessen. Beräknad exitvinst i moderbolaget uppgår till 279 MSEK. Beräknat exitresultat i koncernen uppgår till -19 MSEK.
 • Bure investerade i moderna ellok samt i en tågoperatör.
 • Bure investerade i Life Science bolaget MedCap

Delårsperioden januari – juni 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 419 MSEK (417).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (4).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (0,05).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 298 MSEK (-52).
 • Resultatet per aktie i moderbolaget uppgick till 3,66 SEK (-0,58).
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 30,06 SEK (24,56).
 • Bures substansvärde per den 30 juni 2012 uppgick till 2 440 MSEK (2 096).
 • Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till 40,6 procent (-4,3) för halvåret.
 • Utdelning till aktieägare 0,30 kr per aktie, totalt 24 MSEK

 
VD-KOMMENTAR

Under andra kvartalet har Bure haft en intensiv fas där vi gjort två större affärer. Den första av dem var att sälja innehaven Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen. Bure förvärvade dessa bolag tillsammans med Altor av Riksgälden i februari 2009. Affären gjordes i kölvattnet av den mycket dramatiska hösten 2008 där Lehman Brothers kraschen och dess följdverkningar skapade intressanta investeringsmöjligheter. Vi är mycket nöjda med hur verksamheten utvecklats under de senaste åren. När nu Altor förvärvar våra aktier och blir ensam huvudägare känns det som en naturlig utveckling. Affären som beräknas slutföras under innevarande år är beroende av sedvanliga myndighetstillstånd. Bures aktieägare kan glädjas åt en bra affär med en reavinst uppgående till 279 MSEK motsvarande 3,40 kr per aktie. Bures substansvärde har tack vare denna affär under första halvåret ökat med 22 procent till 30 kr per aktie.

I maj beslöt Bure att investera 245 MSEK i godstågbranschen genom två affärer. Merparten, 225 MSEK, investerades i nya ellok från Bombardier samt 20 MSEK investerades i tågoperatören RushRail. Elloken hyrs ut till RushRail för att de skall kunna leverera transporttjänster enligt ett nyvunnet flerårigt transportavtal med ett avtalsvärde över 700 MSEK. Det fleråriga hyresavtalet ger framförallt en stabil avkastning samtidigt som Bure ser möjligheter i att kunna vara med och utveckla en konkurrenskraftig tågoperatör.

Genom försäljningen av Carnegie-bolagen och investeringen i godstågsbranschen har Bures portfölj kraftigt förändrats. Den underliggande exponeringen mot de finansiella marknaderna som erhölls genom Carnegie-bolagen försvinner samtidigt som vi genom förvärven av ellok gör en investering med en betydligt långsiktigare och stabilare avkastningsprofil.

Bure kommer efter att Carnegie-affären har avslutats och elloken förvärvats ha drygt 700 MSEK i investeringsbara medel.

FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO 08- 614 00 20


Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2012, kl 09.00.

Hela rapporten