Delårsrapport Januari – juni 2013

DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2013

 • Substansvärdet per aktie, justerat för utdelning, har ökat 14,4 procent sedan årsskiftet och uppgick till 30,50 SEK vid periodens utgång. Six Return Index har ökat med 9,1 procent.
 • Bures substansvärde uppgick till 2 378 MSEK jämfört med 2 195 MSEK vid årsskiftet.
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 298 MSEK (403).
 • Resultat per aktie i moderbolaget uppgick till 3,70 SEK (4,95).
 • Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till 6,4 procent (40,6).

ANDRA KVARTALET 2013

 • Substansvärdet per aktie, justerat för utdelning, har ökat 4,0 procent under andra kvartalet. Six Return Index har sjunkit 1,0 procent.
 • Patrik Tigerschiöld valdes till ny styrelseordförande på årsstämman den 22 april. Tidigare vice vd Henrik Blomquist är utsedd till tf vd.
 • Från andra kvartalet redovisas MedCap som portföljbolag.
 • Under kvartalet har Bure återköpt 3,1 miljoner aktier för 72,7 MSEK, vilket motsvarar 3,9 procent av totalt antal aktier.
 • Utdelning till aktieägare 0,50 kr per aktie, totalt 40,6 MSEK.
 • Moderbolagets resultat per aktie uppgick till 0,73 SEK (4,0).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bure har under juli förvärvat 9,1 procent av aktierna i Moberg Pharma för 36,2 MSEK genom en riktad nyemission.
 • Bures substansvärde per aktie uppgick till 30,80 SEK per den 9 augusti 2013.

Under kvartalet har ett ledningsbyte genomförts i Bure. Patrik Tigerschiöld har av årsstämman valts till ny styrelseordförande och undertecknad har utsetts till tillförordnad vd. Jag har varit verksam i Bure, och tidigare Skanditek, sedan tretton år och det är med stort engagemang som jag nu tar mig an den nya uppgiften.

Efter en stark inledning på året har vi under det andra kvartalet upplevt en tillbakagång i aktiemarknaden. Sedan årsskiftet har dock SIX Return Index stigit med 9,1 procent.

Jag kan glädjande konstatera att under samma period har Bures substansvärde per aktie, justerat för utdelning, stigit med 14,4 procent, det vill säga dryga fem procentenheter bättre än index. Trots denna positiva utveckling av substansvärdet har inte Bures aktiekurs stigit i samma takt vilket föranlett återköp av aktier.

Utvecklingen under det andra kvartalet i portföljbolaget Vitrolife är också glädjande att notera. Sedan årsskiftet har aktiekursen i Vitrolife nu stigit med ca 70 procent. En nyhet i denna rapport är att vi har valt att presentera MedCap som ett portföljbolag. Bure är idag MedCaps enskilt största ägare och vi deltar i bolagets styrelsearbete.

Avslutningsvis, Bure hade vid periodens utgång drygt 700 MSEK i investeringsbara medel och jag ser det som en av mina huvuduppgifter att bibehålla en hög aktivitetsnivå i arbetet med nya investeringar.

Henrik Blomquist
tf Verkställande direktör

    
FÖR INFORMATION KONTAKTA
Henrik Blomquist, tf vd, 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2013, kl 09.45.

Delårsrapport Januari – juni 2013