Delårsrapport Januari – juni 2014

Delårsperioden januari – juni 2014

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 37,97 kr vid periodens utgång jämfört med 33,47 kr vid årsskiftet.
 • Substansvärdet per aktie, justerat för utdelning om 1,00 kr per aktie, har ökat med 16,4 procent sedan årsskiftet.
 • SIX Return Index ökade med 9,5 procent.
 • Bures substansvärde var 2 874 Mkr (2 378).
 • Moderbolagets resultat efter skatt var 451 Mkr (298).
 • Resultatet per aktie i moderbolaget var 5,94 kr (3,70).
 • Totalavkastningen för Bure-aktien var 19,5 procent (6,5).

Andra kvartalet 2014

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 37,97 kr vid periodens utgång jämfört med 36,83 kr vid kvartalets början.
 • Substansvärdet per aktie, justerat för utdelning om 1,00 kr per aktie, har ökat med 5,8 procent under kvartalet.
 • SIX Return Index ökade med 4,3 procent.
 • Bure har träffat avtal med Livränteanstalten Hereditas om att förvärva 20,1 procent i Fondbolaget Fondita Ab, en ledande oberoende förvaltare av aktiefonder baserad i Finland.
 • Bure har under kvartalet återköpt 0,35 miljoner aktier för 10,3 Mkr, vilket motsvarar 0,5 procent av totalt antal aktier.
 • Årsstämman beslutade om utdelning på 1,00 kr per aktie varav 0,50 kr extra utdelning per aktie, totalt 76,1 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Bure erhöll aktieutdelning från Mycronic om 92,9 Mkr i augusti.
 • Bures substansvärde per aktie uppgick till 38,19 kr den 13 augusti 2014.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

Glädjande kan jag konstatera att merparten av våra portföljbolag förbättrade sina halvårsresultat jämfört med föregående år. Mycronic vände tex ett negativt resultat föregående år till plus 8,6 Mkr (-18,5), Vitrolife närmast fördubblade sitt rörelseresultat till  63,5 Mkr (35,6) och Mercuri uppvisade en kraftig uppgång med ett rörelseresultat om 22,2 Mkr (5,9). Den stora avvikelsen var PartnerTech, som redovisade ett rörelseresultat om drygt -30 Mkr (10,8). Av dessa är dock ca 22 Mkr omstruktureringskostnader hänförliga till främst ett specifikt affärsområde.

I slutet av juni träffade vi avtal om en mindre nyinvestering i det finska Fondbolaget Fondita Ab. Fondita är en ledande oberoende förvaltare av aktiefonder. Totalt förvaltar Fondita ca 770 MEUR i sex fonder och har en prisbelönt historia av att kunna erbjuda  en mycket konkurrenskraftig avkastning. Bures ägarandel kommer att uppgå till 20,1 procent och jag ser mycket fram emot att tillsammans med ledningen fortsätta bolagets framgångsrika utveckling.

Även årets andra kvartal bjöd på hög aktivitet på de finansiella marknaderna bl.a. genom mängder av företagsförvärv, börsnoteringar, nyemissioner etc. Två av våra portföljbolag genomförde riktade nyemissioner till nya aktieägare under det andra kvartalet.  MedCaps nyemission inbringade 50 Mkr som skapar ytterligare finansiell kapacitet för nya och befintliga investeringar. Xvivos nyemission om 73 Mkr skall bl.a. finansiera lanseringen av bolagets nya system i USA och Europa. Bures ägarandelar, efter dessa nyemissioner, är 20,1 procent (22,1) i MedCap resp. 23,9 procent (26,3) i Xvivo.

Vid utgången av andra kvartalet har Bure drygt 550 Mkr i investeringsbara medel.

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08- 614 00 20
Max Jonson, CFO 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2014, kl 8:30.

Hela rapporten