Delårsrapport januari – juni 2015

Delårsperioden januari – juni 2015

 • Substansvärdet per aktie var 67,60 kr jämfört med 46,09 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 46,7 procent.
 • Bures substansvärde var 4 716 Mkr (2 874).
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 44,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,0 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 572 Mkr (426). Resultatet per aktie uppgick till 22,21 kr (5,62).

Andra kvartalet 2015

 • Bure avyttrade innehavet i PartnerTech till Scanfil Oyj som lämnat ett offentligt  uppköpserbjudande på bolaget. Försäljningslikviden var 189,1 Mkr och resultatet var 52,4 Mkr.
 • Substansvärdet per aktie var 67,60 kr jämfört med 62,35 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 8,4 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 4,4 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 5,0 procent under kvartalet.
 • Efter årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie.
 • Bure makulerade 5 247 800 återköpta aktier i enlighet med beslut från årsstämman 2015.
 • Bure återköpte 1 074 000 aktier under kvartalet. Bure innehar härefter totalt 1 074 000 egna aktier vilket motsvarar 1,5 procent av totalt antal aktier.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 63,83 kr den 17 augusti 2015 vilket motsvarar en ökning med 44,2 procent sedan årsskiftet.
 • Bure återköpte 427 000 aktier efter utgången av det andra kvartalet och innehar härefter totalt 1 501 000 egna aktier vilket motsvarar 2,1 procent av totalt antal aktier.

 
Årets starka inledning fortsatte under det andra kvartalet. Bures substansvärde per aktie ökade med 8,4 procent trots en vikande aktiemarknad, SIX Return Index föll med 5,0 procent. Sedan årsskiftet har substansvärdet per aktie stigit med hela 46,7 procent.

I slutet av juni slutfördes försäljningen av innehavet i PartnerTech till Scanfil. Scanfil är ett finskt börsnoterat bolag verksamt i samma bransch. Konsolideringen inom kontraktstillverkningsbranschen har pågått under en längre tid och jag tror detta är en industriellt riktig affär för PartnerTech. Den nya Scanfilkoncernen blir den klart ledande nordiska aktören med global konkurrenskraft. Värdet på Bures andel vid försäljningen uppgick till 189 Mkr.

Under kvartalet har vi etablerat en ny enhet inom Bure som vi döpt till Bure Growth. Avsikten är att skapa en hemvist för våra investeringar i mindre utvecklingsbolag. Bure Growth kommer att presenteras som ett självständigt portföljbolag inom Bure vilket kommer att öka fokus och förtydliga kommunikationen kring dessa bolag. Initialt kommer innehaven i Vigmed och BioLamina att ingå i Bure Growth vilka sammantaget idag har ett värde om 50 Mkr.

Resultatet för första halvåret är ett av Bures bästa någonsin med en värdeuppgång i ortföljen om drygt 1 400 Mkr. Försäljningen av PartnerTech samt erhållna utdelningar, med reduktion för återköp av egna aktier och utbetald utdelning, har ökat Bures investeringsbara medel. Arbetet med nya investeringar är prioriterat, nuvarande marknadsprissättning är dock relativt hög så viss försiktighet råder alltjämt. Vid periodens utgång har Bure ca 600 Mkr i investeringsbara medel.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör
  

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2015, kl 08.30.

Bure delårsrapport januari-juni 2015