Delårsrapport januari – juni 2016

Totalavkastningen var 10,6 procentenheter bättre än index under första halvåret 2016.

Delårsperiod januari – juni 2016

 • Substansvärdet var 90,29 kr per aktie jämfört med 87,40 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 3,3 procent.
 • Bures substansvärde var 6 260 Mkr jämfört med 6 060 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 6,9 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 3,7 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 364 Mkr (1 572). Resultatet per aktie uppgick till 5,25 kr (22,21).

Andra kvartalet 2016

 • Substansvärdet per aktie var 90,29 kr jämfört med 86,24 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 4,7 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 5,7 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 0,3 procent under kvartalet.
 • Bure förvärvade i maj ytterligare 2,75 miljoner aktier i Cavotec för 55,1 Mkr och ökadeägarandelen till 16,6 procent från 13,1 procent.
 • Bure förvärvade i juni 4,6 miljoner aktier i Lauritz. com för 68,9 Mkr vilket motsvarar enägarandel om 11,3 procent.
 • Efter årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,00 kr per aktie och enextra utdelning om 1,00 kr per aktie.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 104,32 kr per aktie den 17 augusti 2016 vilket motsvarar en ökning med 19,4 procent sedan årsskiftet.
 • Substansvärdets ökning sedan den 30 juni 2016 var 15,5 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,0 procent.

Vd-kommentar
Bures substansvärde per aktie steg med 4,7 procent under det andra kvartalet. Sedan årsskiftet har därmed substansvärdet per aktie justerat för utdelningen ökat med 5,6 procent att jämföras med SIX Return Index som fallit med 3,7 procent.

Under kvartalet ökade vi vårt innehav i Cavotec. Trots ett rätt motigt första halvår för Cavotec ser vi stor potential för bolagets system och teknologi till framförallt hamnar och flygplatser. Efter förvärvet uppgår Bures ägarandel till 16,6 procent, en ökning med 3,5 procentenheter.

I juni deltog Bure som s.k. ankarsinvesterare vid börsnoteringen av det danska nätauktionsbolaget Lauritz.com. Lauritz har sedan år 2000 drivits mycket framgångsrikt av entreprenören Bengt Sundström och idag har bolaget 27 filialer i fem länder. En starkare balansräkning och nya ägare skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion. Investeringen i Lauritz är ett intressant komplement i Bures portfölj då den ökar exponeringen mot online och internet. Bure har investerat c. 70 Mkr och äger 11,3 procent av bolaget. Lauritz kommer att kommuniceras som ett nytt portföljbolag.

Efter periodens utgång presenterade Mycronic en mycket stark delårsrapport med 37 procent försäljningstillväxt, kraftigt ökat rörelseresultat och rekordstor orderstock vilket fick bolagets aktiekurs att stiga över 40 procent. Det är oerhört glädjande att se att bolagets strategi fortsätter att ge fina resultat. Denna uppgång har även påverkat Bures substansvärde positivt vilket uppgick till 104,32 kr per aktie vid rapportdatumet.

Vid utgången av kvartalet uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till c. 880 Mkr varav investe­ringsbara medel c. 700 Mkr.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016, kl 08:30.

Hela rapporten (PDF)