Delårsrapport Januari – juni 2017

Delårsperiod januari-juni 2017

 • Substansvärdet var 104,09 kr per aktie jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent.
 • Bures substansvärde var 7 217 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var -3,6 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 10,8 procent.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 312 Mkr (364). Resultatet per aktie uppgick till 4,49 kr (5,25).

Andra kvartalet 2017

 • Substansvärdet per aktie var 104,09 kr jämfört med 101,81 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 2,2 procent.
 • Totalavkastningen för Bureaktien var 1,8 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 4,1 procent under kvartalet.
 • Bure förvärvade ytterligare 0,8 miljoner aktier i Cavotec för 23 Mkr och ökade ägarandelen till 20,1 procent.
 • Bure Growth förvärvade 22,5 procent av My Driving Academy Sweden AB för 9 Mkr.
 • Bure avyttrade 0,2 miljoner aktier i Vitrolife för 100 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 7 Mkr och exitresultatet uppgick till 93 Mkr.
 • Bure Financial Services avyttrade samtliga aktier i Catella för 193 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 55 Mkr och exitresultatet uppgick till 138 Mkr.
 • Bure Growth avyttrade samtliga aktier i Vigmed Holding för 8 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 36 Mkr och exitresultatet uppgick till -28 Mkr.
 • Efter årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie, totalt 139 Mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Substansvärdet uppgick till 113,28 kr per aktie den 16 augusti 2017 vilket motsvarar en ökning med 11,3 procent sedan årsskiftet.

Aktiemarknaden har inlett året starkt och SIX Return Index är upp över 10 procent första halvåret. Aktiviteten har varit hög under det andra kvartalet och Bure har genomfört flera transaktioner. Den största transaktionen var avyttringen av samtliga aktier i Catella, ett finansiellt konglomerat noterat på Nasdaq MidCap. Investeringen i Catella blev framgångsrik och Bure gjorde 4x investeringen, motsvarande en årlig avkastning, IRR, på 52 procent. Med förvärv av ytterligare aktier i Bures portföljbolag Cavotec är ägarandelen nu drygt 20 procent. Cavotec som nyligen rekryterat en ny Vd har goda förutsättningar att ytterligare kapitalisera på sitt breda teknikkunnande och globala marknadsposition.

Under kvartalet genomfördes förändringar inom ramen för Bure Growth som investerar i utvecklingsbolag. I maj avyttrades hela innehavet i Vigmed, ett medicintekniskt bolag noterat på Nasdaq First North, till den österrikiska branschkollegan Greiner Bio-One, genom ett publikt bud. Avyttringen resulterade i en förlust på 28 Mkr. En mindre nyinvestering gjordes i trafikskolebolaget My Driving Academy.

Bures substansvärde per aktie ökade under kvartalet med 2,2 procent och uppgick till 104,1 kr den sista juni, vilket var i linje med börskursens utveckling under kvartalet. Kursuppgången i portföljbolaget Vitrolife med 23 procent gör att innehavet nu, för första gången, är Bures enskilt största.

Under andra kvartalet betalades årets utdelning till aktieägarna. Trots detta har Bures finansiella position stärkts, vilken är en konsekvens av de avyttringar som genomförts. Vid kvartalets utgång uppgår kassan, eller Treasury, till en knapp miljard kronor och motsvarar cirka 13 procent av Bures substansvärde.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2017, kl 08:30.

Hela rapporten (PDF)