Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsperiod januari-juni 2018

  • Substansvärdet var 127,1 kr per aktie jämfört med 111,7 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 13,8 procent. Substansvärdet per aktie har ökat med 15,5 procent inklusive återlagd utdelning.
  • Bures substansvärde var 8 792 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 5,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 4,1 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 132 Mkr (312). Resultatet per aktie uppgick till 16,33 kr (4,49).

Andra kvartalet 2018

  • Substansvärdet per aktie var 127,1 kr jämfört med 120,0 kr vid kvartalets början vilket motsvarar en ökning med 5,9 procent.
  • Bure förvärvade ytterligare 4,2 miljoner aktier i Cavotec för 104 Mkr och ökade ägarandelen till 25,4 procent.
  • Under kvartalet omvärderades innehavet i Yubico med 212 Mkr i enlighet med IFRS 9 efter det att Bure Growth förvärvat ytterligare aktier för 26 Mkr.
  • Bure avyttrade 0,3 miljoner aktier i Xvivo Perfusion för 30 Mkr. Ingångsvärdet på aktierna var 6 Mkr och exitresultatet uppgick till 24 Mkr.
  • I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie och en extra utdelning om 0,50 kr per aktie, totalt 139 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Substansvärdet uppgick till 122,7 kr per aktie den 15 augusti 2018 vilket motsvarar en ökning med 9,9 procent sedan årsskiftet. Substansvärdet per aktie har ökat med 11,7 procent inklusive återlagd utdelning.

Vd-ord

Samtliga Bures noterade portföljbolag visade på kursuppgångar under årets första sex månader. MedCap och Xvivo utmärker sig med procentuella uppgångar om 97 respektive 31 procent. Även värdet på Bures innehav i Yubico ökade. Omvärderingen av detta onoterade bolag är en konsekvens av den transaktion som genomfördes under kvartalet då bl.a. en amerikansk venture fond ökade sin andel i bolaget. Bure deltog i denna transaktion och försvarade därmed sin ägarandel. Sammantaget ökade Bures substansvärde per aktie under perioden med 13,8 procent, att jämföra med SIX Return Index som steg med 4,1 procent. Vid halvårsskiftet uppgick Bures substansvärde till totalt 8 792 Mkr vilket motsvarar 127,1 kr per aktie.

Ett antal transaktioner genomfördes under kvartalet. Bure ökade ägarandelen i Cavotec till 25,4 procent genom att förvärva aktier för 104 Mkr. I maj börsnoterades satellitkommunikationsbolaget Ovzon. Bure var s.k. ankarinvesterare i transaktionen och Ovzon blev därigenom Bures tionde portföljbolag. Ovzon har en världsledande teknologi och en lönsam affärsmodell på marknaden för mobil satellitkommunikation. Bure har följt Ovzon under en längre tid och förhoppningen är att Bure kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom vår erfarenhet av att utveckla teknikintensiva bolag.

Under kvartalet tecknade Bure Financial Services avtal om förvärv av 32,5 procent av Alcur Fonder AB – en affär som förväntas genomföras under det tredje kvartalet. Alcur Fonder är en alternativ kapitalförvaltare som framgångsrikt förvaltat den absolutavkastande fonden Alcur i över 11 år. Vi tror att intresset för aktiva investeringsstrategier kommer att öka framöver.
  

Bure Equity AB (publ)
  

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 8:30.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)