Delårsrapport januari – mars 2004

Positiv utveckling och vinst för kvartalet · Det redovisade egna kapitalet (substansvärdet) efter full teckning av utestående teckningsoptioner uppgick per den 31 mars till 1 845 MSEK. Det egna kapitalet motsvarar 1,43 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde) respektive 1,57 SEK per aktie utan diskontering. · Det egna kapitalet per aktie efter full utspädning beräknades den 28 april till 1,48 SEK (diskonterat värde) respektive 1,62 SEK per aktie utan diskontering. · Nettolåneskulden per den 31 mars efter hänsyn till full teckning av utestående teckningsoptioner uppgick till 252 MSEK (958). Justerat för fordringar på dotterbolag uppgick nettolåneskulden till 377 MSEK (1 228). · Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för första kvartalet till 16 MSEK (-172). · Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 109 MSEK (-165). Koncernens nettoresultat för första kvartalet uppgick till 41 MSEK (-235), vilket motsvarar 0,05 SEK per aktie (-1,55) efter full utspädning. · Nyemission samt förvärv av aktier i Carl Bro har genomförts, vilket ökar ägandet till 58 procent. Investeringen uppgick till 78 MSEK. · Resultatförbättringar och positiv resultatutveckling i portföljbolagen. Efter rapportperiodens utgång · Försäljningen av Parere (f.d. PAHR) har medfört ett likviditetstillskott på cirka 340 MSEK och en realisationsvinst på cirka 113 MSEK. Konkurrensverket lämnade sitt godkännande i mitten av april, varför transaktionen bokförts under andra kvartalet. Telefonkonferens den 30 april kl 09:30 Fredagen den 30 april kl 09:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Lennart Svantesson och ekonomidirektör Anders Mörck. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08-505 201 14 och ange "Bure". Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholms-området. Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT00590/wkr0002.pdf Hela rapporten

wkr0001.doc

wkr0002.pdf