Delårsrapport januari – mars 2005

STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING OCH SKULDFRIHET

– Moderbolagets redovisade egna kapital efter full teckning av utestående teckningsoptioner förbättrades under perioden med 25 MSEK till 2 075 MSEK (1 845). Det egna kapitalet ökade till 1,60 SEK (1,43) per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).

– Koncernens rörelseresultat uppgick till 61 MSEK (112). Koncernens nettoresultat för första kvartalet uppgick till 23 MSEK (72), vilket motsvarar 0,05 SEK per aktie (0,21) respektive 0,02 SEK (0,08) efter full utspädning.

– Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -7 MSEK (16).

– I januari ökade Bure sitt ägande i Carl Bro från 58 till 66 procent. Köpeskillingen uppgick till 70 MSEK.

– I januari minskade Bure sitt ägande i Scribona från 35 till 23 procent av kapitalet. Försäljningslikviden uppgick till 95 MSEK.

– Bure tecknade i februari ett nytt bankavtal samt förtidslöste utestående förlagslån den 31 mars.

– Tecknande av nya aktier har tillfört 100 MSEK under kvartalet.

Efter rapportperiodens utgång

– Bure erhöll den 12 april rättens tillstånd till nedsättning av reservfonden med 300 MSEK för att möjliggöra återköp av teckningsoptioner.

– Per den 25 april har ytterligare 20 MSEK tillförts Bure i nyteckning av aktier.

– Bure har per den 21 april träffat avtal om att sälja hela sitt innehav i Mölnlycke Health Care med en försäljningsintäkt på cirka 500 MSEK och en beräknad exitvinst på cirka 330 MSEK. Affären är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande, vilka beräknas vara klara under juni 2005.

Telefonkonferens den 26 april kl 17:00

Idag tisdagen den 26 april kl 17:00 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Mikael Nachemson. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08-505 20 114 och ange ”Bure”. Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet.

Göteborg den 26 april 2005

Bure Equity AB (publ)

Fullständig delårsrapport finns att läsa på http://www.bure.se

För information kontakta:

Mikael Nachemson, VD

031-708 64 20

Anders Mörck, Ekonomidirektör

031 – 708 64 41

0706-46 52 11

Johanna Pettersson, IR/Informationsansvarig

031-708 64 49

0708-35 76 51

Delårsrapport januari - mars 2005