Delårsrapport januari-mars 2006

* Koncernens rörelseresultat under perioden ökade med 98 procent till 121 MSEK (61). Koncernens nettoresultat för första kvartalet uppgick till 89 MSEK (23). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick för perioden till 0,07 SEK (0,02).

* Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade under perioden med 76 procent till 82 MSEK (47).

* Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för det första kvartalet till -9 MSEK (-7).

* Moderbolagets redovisade egna kapital efter full teckning av utestående teckningsoptioner ökade under perioden med 2 MSEK till 2 466 (2 075) MSEK. Det egna kapitalet ökade till 1,90 (1,60) SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).

* Mercuri slutförde förvärv i Asien av en koncern med verksamhet i Hong Kong, Shanghai, Korea och Japan.

* Systeam meddelade i februari att förutsättningar för en börsnotering utreds.

* Bure sålde sitt innehav i Kreatel, via dotterbolaget CR&T Ventures, medförande en realisationsvinst om cirka 37 MSEK.

Efter rapportperiodens utgång

* Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se

Göteborg den 27 april 2006

Bure Equity AB (publ)

För information kontakta:

Mikael Nachemson, VD   031-708 64 20

Anders Mörck, Ekonomidirektör  0706-46 52 11

Delårsrapport januari - mars 2006