Delårsrapport januari – mars 2007

Betydande lönsamhetsförbättringar inom portföljbolagen

– Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade till 65 MSEK (29).

– Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 399 MSEK (-9).

– Det egna kapitalet uppgick till 2,90 SEK (1,90) per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).

– Koncernens nettoresultat uppgick till 763 MSEK (89). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,07).

– Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 760 MSEK (121). Rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter uppgick till 105 MSEK (58).

– Bure genomförde under första kvartalet återköp av sammanlagt 110 000 000 teckningsoptioner till ett värde av 291 MSEK och 30 332 000 aktier till ett värde av 104 MSEK.

– I januari slutfördes försäljningen av Bures innehav i Cygate till TeliaSonera med ett likviditetstillskott om cirka 647 MSEK.

– Försäljningen av Bures innehav i Systeam till norska ErgoGroup slutfördes i februari och gav Bure ett likviditetstillskott om cirka 450 MSEK.

– I februari avyttrade Bure halva sitt innehav i den holländska teknikkonsulten Grontmij vilket för Bures del innebar ett likviditetstillskott om 130 MSEK och en reavinst på cirka 45 MSEK.

– Bure förvärvade i mars 10 procent av aktiekapitalet och knappt 28 procent av röstetalet i AcadeMedia AB.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

– Tomas Bergström kommer att tillträda som verkställande direktör i Textilia.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se

Göteborg den 26 april 2007

Bure Equity AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2007