Delårsrapport januari-mars 2008

Fortsatt fokus på renodling till utbildningskoncern, god tillväxt i portföljbolagen

- Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade till 67 MSEK (63) exklusive exitresultat. EBITA-resultatet inklusive exitresultat uppgick till 139 MSEK (63).
- Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (399).
- Moderbolagets egna kapital uppgick till 28,12 SEK (29,01) per aktie.
- Koncernens nettoresultat uppgick till 112 MSEK (764). Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till 112 MSEK (109). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till 1,21 SEK (7,11).
- Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 107 MSEK (760). Rörelseresultatet i kvar¬varande verksamheter uppgick till 107 MSEK (105).
- Bure genomförde under första kvartalet återköp av 585.000 aktier till ett värde av 20 MSEK.
- Bure meddelade i januari 2008 att ambitionen är att den närmaste tolv¬månadersperioden renodla Bures innehav inom utbildningssektorn och att se över bolagets kapitalstruktur.
- Bures dotterbolag Citat avyttrade Appelberg Publishing Group med ett exitresultat i Burekoncernen på 43 MSEK.
- I slutet av mars övertog Bures utbildningskoncern Anew Learning UVS Gymnasium i Malmö/Kristianstad. UVS kommer att konsolideras i koncernen fr o m 1 april.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
- Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.


Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se

Göteborg den 23 april 2008
Bure Equity AB (publ)

wkr0003.pdf

wkr0010.pdf