Delårsrapport Januari – Mars 2009

Avtal tecknat om förvärv av Carnegie och Max Matthiessen.
Fokus på säljaktiviteter och anpassning av kostnader i portföljbolagen.

- Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (12).
- Moderbolagets egna kapital uppgick till 28,80 SEK (28,12) per aktie.
- Koncernens nettoresultat uppgick till 2 MSEK (112).
- Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till -13 MSEK (28).
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (1,21).
- Bures andel av portföljbolagen nettoomsättning uppgick till 263 MSEK (273).
- Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat minskade till -9 MSEK (19).
- I februari utskiftades 1 007 MSEK i samband med att det i december 2008 beslutade frivilliga inlösenprogrammet slutfördes.
- I februari träffade Bure tillsammans med Altor Equity avtal med Riksgälden att förvärva Carnegie Investment Bank. Totala köpeskillingen uppgår till 1 402 MSEK plus en tilläggsköpeskilling om minst 250 MSEK för återvunna krediter. Förvärvet beräknas slutföras i början av maj. Bures ägarandel kommer initialt uppgå till 35 procent.
- I februari träffade Bure tillsammans med Altor Equity avtal med Riksgälden att förvärva Max Matthiessen. Totala köpeskillingen för Max Matthiessen uppgår till 500 MSEK inklusive utdelningar till Riksgälden. Förvärvet beräknas slutföras i början av maj. Bures ägarandel kommer initialt uppgå till 35 procent.

Efter rapportperiodens utgång
- I samband med årsstämman tillträder Carl Backman som ny VD i Bure.
- Styrelsen föreslår årsstämman att genomföra ett ägarspridningsprogram i portföljbolaget SRC – Scandinavian Retail Center.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på http://www.bure.se

Göteborg den 28 april 2009
Bure Equity AB (publ)

För information kontakta:
Carl Backman, tillträdande VD, tel. 031-708 64 59
Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41, 0733-90 49 12
Pia-Lena Olofsson, Koncernredovisningschef, tel. 031-708 64 49, 0708-58 04 53


TELEFONKONFERENS DEN 29 APRIL KL 09:30
I morgon onsdagen den 29 april kl. 09:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med tillträdande VD Carl Backman och ekonomidirektör Jonas Alfredson. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapital¬marknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08 506 269 04.

wkr0003.pdf

wkr0010.pdf