Delårsrapport januari – mars 2012

Första Kvartalet 2012
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 204 MSEK (193).
   
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (11).
   
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,26 SEK (0,12).
   
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 50 MSEK (14).
   
 • Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till 9,4 procent för första kvartalet.
   
 • Bures substansvärde per 31 mars 2012 uppgick till 2 115 MSEK (2 445).
   
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 26,01 SEK (27,28).
   
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på 0,30 kr per aktie.

VD-KOMMENTAR
Inledningen på 2012 har präglats av en stark uppgång på världens aktiemarknader även om en viss rekyl inträffat under inledningen av andra kvartalet. En återkommande oro kring Euro-samarbetet och banksystemet i Europa påverkar tidvis kapitalmarknaderna. Konjunkturen för våra bolag är relativt stabil totalt sett men med stora regionala skillnader.

Resultaten i portföljbolagen under årets första kvartal har överlag varit bra. Några bolag visar starka resultat och andra på viktiga förbättringar. Särskilt glädjande är den fortsatta utvecklingen för PartnerTech, Vitrolife och Mercuri International. Börskurserna har under året stigit med 49 procent för PartnerTech och med 12 procent för Vitrolife. Även Micronic visar positivt rörelseresultat för första kvartalet.

Carnegie Holding uppvisade en mindre förlust för kvartalet men visar ändå en väsentlig förbättring jämfört med resultaten under andra halvåret ifjol. Carnegie Asset Management och Max Matthiessen visar lägre resultat jämfört med motsvarande kvartal i fjol vilket bland annat är en effekt av att tillgångsvärdena sjönk kraftigt under andra halvåret 2011.

Under kvartalet har Vitrolife kommunicerat att de avser att under andra halvåret 2012 knoppa av affärsområdet transplantation, Xvivo perfusion AB, till aktieägarna genom en så kallad ”Lex-Asea” transaktion. Bure ser positivt på att Vitrolife på detta sätt renodlar och fokuserar på sin kärnverksamhet. Dessutom skapar detta förutsättningar för Xvivo att fortsätta sin spännande och framgångsrika utveckling.

Bures börskurs steg med 12 procent från årsskiftet till den 24 april. Under samma period steg substansvärdet med 8 procent per aktie. Bure har en substansrabatt på historiskt höga 34 procent.

Bure har idag en koncentrerad portfölj med åtta bolag som är verksamma inom olika branscher. Bure har en stark finansiell ställning med 500 MSEK i investeringsbara medel vilket skapar förutsättningar att göra intressanta investeringar framöver.

FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012, kl 15.30.

Release