Delårsrapport Januari – mars 2013

FÖRSTA KVARTALET 2013

  • Substansvärdet ökade med 10,8 procent och uppgick till 30,0 SEK per aktie per 31 mars.
  • Totalt substansvärde uppgick till 2 431 MSEK (2 115).
  • Lokuthyrningsverksamheten startade vid årsskiftet och fortlöper enligt plan.
  • Erhållen utdelning på 12 MSEK från Valot AB.
  • Ändrade redovisningsprinciper i moderbolaget.
  • Moderbolags resultat per aktie uppgick till 2,96 SEK (0,95).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (0,26).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Bures substansvärde per aktie uppgick till 29,8 SEK per den 19 april 2013

  
VD-KOMMENTAR

Året har inletts starkt på världens aktiebörser med ny all-time-high för den amerikanska marknaden. Den svenska börsen har också utvecklats positivt med små och medelstora bolag i fokus.

I moderbolaget har vi sedan årsskiftet ändrat en viktig redovisningsprincip. Vi kommer framöver att redovisa våra innehav, dock ej dotterbolag, till verkligt värde. Det innebär att Bures resultaträkning för moderbolaget i större utsträckning kommer att påverkas av både kursuppgångar och kursnedgångar i våra noterade portföljbolag. Redan under det första kvartalet syns detta tydligt då resultatet uppgår till 228 MSEK. Utav detta resultat utgör kursuppgången i Micronic Mydata 149 MSEK och Vitrolife 60 MSEK. Övergången till denna redovisningsprincip innebär att resultaträkningen i moderbolaget tydligare kommer återspegla värdeutvecklingen för våra portföljbolag.

En annan förändring i rapporten för första kvartalet är att lokuthyrningsverksamheten och ägarandelen i godstågsoperatören RushRail redovisas sammantaget i Investment AB Bure.

Mot bakgrund av att Bure har en stor kassa har styrelsen beslutat att utse ett placeringsråd för förvaltningen av de likvida medlen. För närvarande har merparten av kassan investerats i olika typer av räntefonder. En del av kassan har också investerats i likvida storbolagsaktier på Stockholmsbörsen.

Låt mig avslutningsvis säga att jag är mycket stolt över den förflyttning och det aktieägarvärde Bure har skapat de senaste fem åren. Detta blir min sista kvartalsrapport då jag slutar som VD i samband med årsstämman. Mitt fortsatta arbete för att skapa substansvärdetillväxt för Bures aktieägare blir istället från rollen i styrelsen.

Patrik Tigerschiöld
Verkställande direktör
   

FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO 08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013, kl 15.00.

Delårsrapport januari – mars 2013