Delårsrapport Januari – mars 2014

Delårsperioden januari – mars 2014
  •  Substansvärdet per aktie uppgick till 36,83 kr vid periodens utgång jämfört med 33,47 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 9,9 procent.
  • Bures substansvärde var 2 801 Mkr (2 431).
  • Moderbolagets resultat efter skatt var 252 Mkr (240).
  • Värdet på noterade intressebolag ökade med 219 Mkr.
  • Bure förvärvade 9,98 procent av Catella AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm för 48,3 Mkr.
  • Resultatet per aktie i moderbolaget var 3,31 kr (2,96).
  • Totalavkastningen för Bure-aktien var 5,8 procent (5,4). SIX Return Index ökade med 5,0 procent.

Händelser efter periodens slut

  • Bures substansvärde per aktie uppgick till 38,26 kr den 23 april 2014.


VD-kommentar

Den starka börsutvecklingen fortsatte under årets första kvartal. SIX Return Index steg med 5 procent. Det är mer än dubbelt upp jämfört med S&P500 i USA, som steg med 1,8 procent under samma period. Den svenska marknaden
har alltså utvecklats väsentligt bättre än den amerikanska vilket i ett kortare perspektiv torde ta ned förväntningarna på stockholmsbörsen.

Bures substansvärde per aktie har under samma period ökat med 10 procent. Sammantaget redovisar Bure ett resultat efter skatt på 252 Mkr. Den största faktorn var värdeutvecklingen i portföljbolaget Micronic Mydata som under perioden ökat med 37 procent eller 171 Mkr.

Koncernen har vid årsskiftet ändrat en viktig redovisningsprincip. Samtliga marknadsnoterade innehav kommer att redovisas till marknadsvärden. Föregående år genomfördes motsvarande förändring avseende redovisningen i
moderbolaget. Övergången till denna redovisningsprincip ger bättre samstämmighet mellan Bures resultaträkning för koncern respektive moderbolag genom att det tydligare kommer att återspegla värdeutvecklingen för våra noterade portföljbolag.

I mars erhölls ett mycket glädjande besked för portföljbolaget Xvivo. Vid ett sk. expertpanelsmöte angående Xvivos produktsystem med Steen Solution röstade panelen enhälligt för att Xvivos produkter uppfyller kraven för ett sk. HDE godkännande. Detta är ett avgörande steg i den oerhört viktiga processen för ett slutligt marknadsgodkännande i USA, vilket är något som bolaget har jobbat för i över sex år.

På Bures styrelsemöte i februari utsågs undertecknad till ordinarie VD efter en tid som tillförordnad. Jag ser mycket fram emot att fortsätta utveckla Bures verksamhet. Det är självklart ”business as usual” som gäller vilket innebär fortsatt fokus på att vidareutveckla våra nuvarande portföljbolag samt hitta nya spännande och lönsamma investeringar.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

  
För information kontakta

Henrik Blomquist, VD  08- 614 00 20
Max Jonson, CFO       08- 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2014, kl 14.30.

Hela rapporten