Delårsrapport Januari – mars 2015

Delårsperioden januari – mars 2015

  • Substansvärdet per aktie uppgick till 62,35 kr jämfört med 46,09 kr vid årsskiftet.
  • Ökningen av substansvärdet per aktie uppgick till 35,3 procent sedan årsskiftet.
  • Bures substansvärde var 4 417 Mkr (2 801).
  • SIX Return Index ökade med 15,8 procent (5,0).
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 38,2 procent (5,8).
  • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 1 083,3 Mkr (251,8). Resultatet per aktie uppgick till 15,28 kr (3,31).
  • Bure förvärvade i mars 1,0 miljon aktier i Cavotec till ett värde om 31,3 Mkr. Bures totala innehav i Cavotec uppgår till 9,2 miljoner aktier vilket motsvarar 11,8 procent av totalt antal aktier i bolaget.
  • Bure återköpte 563 732 aktier under kvartalet. Bure innehar härefter totalt 5 247 800 egna aktier vilket motsvarar 6,9 procent av totalt antal aktier.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet per aktie uppgick till 66,49 kr den 27 april 2015 vilket motsvarar en ökning om 44,2 procent sedan årsskiftet.

  
Året har inletts smått fantastiskt. Bures substansvärde per aktie har stigit med 35,3 procent för att vid utgången av första kvartalet uppgå till 62,35 kr. Bures aktiekurs har stigit än mer, 38,2 procent. Även aktiemarknaden i stort har stigit kraftigt under kvartalet, ivrigt påeldad av fortsatta räntesänkningar samt nya och större penningpolitiska stödprogram. SIX Return Index gick upp 15,8 procent under kvartalet.

Det bolag som utvecklades absolut bäst under första kvartalet på hela Nasdaq OMX Stockholm (large/midcap) var vårt portföljbolag Mycronic. Bolagets starka avslutning på 2014 har under årets första kvartal fortsatt eller rättare sagt accelererat. Totalt steg Mycronics aktiekurs med 115,7 procent. Bakgrunden är att bolaget fortsatt redovisa betydande resultatförbättringar, föreslagit en extra utdelning överstigande 300 Mkr samt tagit nya order inom affärsområdet Mönsterritare. Uppgången i Mycronic har medfört att Bures innehav i bolaget har stigit med över 1 miljard kronor vilket motsvarar cirka 14 kr på Bures substansvärde per aktie.

Utvecklingen i vår nybildade struktur, Bure Financial Services, har varit positiv under det första kvartalet. Kapitalförvaltningsverksamheter gynnas självklart av en stark aktiemarknad men vi såg även resultat av stora verksamhetsförbättringar i framförallt Catella, vars aktiekurs också steg med 58 procent under kvartalet.

Bure har vid utgången av kvartalet ca 450 Mkr i investeringsbara medel. Arbetet med att hitta nya spännande investeringar är fortsatt prioriterat även om det rådande exceptionella ekonomiska läget manar till viss försiktighet.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

  
För information kontakta

Henrik Blomquist, VD, 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO, 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015, kl 08.30.

Delårsrapport Januari – mars 2015