Delårsrapport Januari – mars 2016

Första kvartalet 2016

  • Substansvärdet per aktie var 86,24 kr vid kvartalets utgång jämfört med 87,40 kr föregående årsskifte vilket motsvarar en minskning med 1,3 procent.
  • Bures substansvärde var 5 979 Mkr jämfört med 6 060 Mkr vid årsskiftet.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var 1,1 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 3,4 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -75 Mkr (1 142). Resultatet per aktie uppgick till -1,09 kr (16,11).

Händelser efter periodens slut

  •  Substansvärdet per aktie uppgick till 85,61 kr den 27 april 2016 vilket motsvarar en minskning med 2,0 procent sedan årsskiftet.

Efter en dramatisk inledning av året då Stockholmsbörsen föll nära 13 procent i januari, återhämtade sig börsen nästan helt i mars. Liknande utveckling såg vi även i Bures aktiekurs. Vid kvartalets utgång hade dock Bures aktiekurs stigit med 1,1 procent att jämföra med SIX Return Index som föll med 3,4 procent. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen globalt kvarstår. Det har därtill varit stora svängningar på valutamarknaderna, både euron och kronan har t.ex. stärkts mot den amerikanska dollarn.

Under kvartalet genomförde vi två mindre nyinvesteringar. I februari investerade vi, genom Bure Growth, 5 Mkr i diagnostikbolaget Life Genomics. Life Genomics är en relativt nystartad verksamhet som med hjälp av ny teknologi läser av DNA och därigenom ger möjlighet till helt nya applikationer och tester.

I februari kommunicerade vi även att Bure startar en ny hedgefond, Arcturus, tillsammans med förvaltaren Mikael Idevall. I ett osäkert marknadsklimat med exceptionellt ränteläge tror vi intresset kommer att öka för alternativa placeringar under aktiv förvaltning. Fonden förvaltas av Mikael Idevall som har en lång erfarenhet och framgångsrik historik som förvaltare av fonden Camelot. Utöver investeringen i fondbolaget, som ingår i Bure Financial Services, har Bure även långsiktigt placerat kapital i fonden.

Vid utgången av kvartalet uppgick Bures investeringsbara medel till c. 900 Mkr.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016, kl 08:30.

Hela rapporten (PDF)