Delårsrapport januari – mars 2017

Delårsperiod januari – mars 2017

  • Substansvärdet var 101,81 kr per aktie vid kvartalets utgång jämfört med 101,74 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 0,1 procent.
  • Bures substansvärde var 7 059 Mkr jämfört med 7 054 Mkr vid årsskiftet.
  • Totalavkastningen för Bureaktien var -5,3 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 6,5 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 13 Mkr (-75). Resultatet per aktie uppgick till   0,19 kr (-1,09).
  • Bure Growth förvärvade 19,75 procent av säkerhetsföretaget Yubico AB.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 105,88 kr per aktie den 26 april 2017 vilket motsvarar en ökning med 4,1 procent sedan årsskiftet.

Vd-kommentar
Det är onekligen en intressant och dynamisk tid att vara investerare och ägare. Oväntade händelser fortsätter att påverka världens marknader på ett oväntat sätt. Ledande ekonomiska indikatorer har därtill under kvartalet drivit på förhoppningarna om högre global tillväxt. Detta resulterade bl.a. i att S&P 500 noterade nya all time-high och Stockholmsbörsen steg med drygt 6 procent. Bures substansvärde var dock oförändrat under kvartalet samtidigt som totalavkastningen uppgick till -5,3 procent.

Nya förutsättningar skapar nya möjligheter. I mars investerade vi via Bure Growth i säkerhetsföretaget Yubico. Entreprenörerna Stina och Jacob Ehrensvärd har byggt upp en imponerade marknadsposition på en global marknad där de idag bl.a. har nio av världens tio största internetbolag som kunder. Med ambitionsnivån att göra Internet säkert har Yubico utvecklat en enkel nyckellösning för inloggning vilket möjliggör säker access till filer, applikationer och mer sofistikerade online-tjänster. Befintliga lösningar, byggda på användarnamn och lösenord, är relativt lätta att bryta igenom. Detta hotar den personliga säkerheten och identiteten online och begränsar därmed användningsområdena. Att kunna säkerställa den personliga identiteten på Internet är en helt avgörande faktor för fortsatt innovation och utveckling.

Som alltid utgör själva genomförandet av en nyinvestering bara en bråkdel av jobbet. Det riktiga jobbet och uppgiften är att tillsammans med bolagens anställda, styrelse och ägarpartners lyckas nå de uppsatta målen. I Yubico tror vi det finns goda förutsättningar för detta och jag skulle vara väldigt stolt om Bure kan medverka till att Yubico på sikt når sin vision att skapa en världsstandard inom säker identifiering på Internet.

Henrik Blomquist
Verkställande direktör

För information kontakta
Henrik Blomquist, VD 08 – 614 00 20
Max Jonson, CFO 08 – 614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017, kl 08:30.

Hela rapporten (PDF)