Delårsrapport januari-mars 2018

Delårsperiod januari-mars 2018

  • Substansvärdet var 120,02 kr per aktie jämfört med 111,69 kr vid föregående årsskifte vilket motsvarar en ökning med 7,5 procent.
  • Bures substansvärde var 8 321 Mkr jämfört med 7 743 Mkr vid årsskiftet. Totalavkastningen för Bureaktien var -6,5 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 0,5 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 495 Mkr (13). Resultatet per aktie uppgick till 7,13 kr (0,19).
  • Implementeringen av IFRS 9 – Finansiella instrument har resulterat i en ökning av substansvärdet med 56 Mkr.
  • Reversering av tidigare nedskrivning av dotterbolaget Mercuri International har ökat substansvärdet med ytterligare 50 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Substansvärdet uppgick till 124,50 kr per aktie den 25 april 2018 vilket motsvarar en ökning med 11,5 procent sedan årsskiftet.
      

Vd-ord

Under årets första kvartal ökade Bures substansvärde per aktie med 7,5 procent, att jämföra med SIX Return Index som föll med 0,5 procent. Värdeuppgången i Mycronic stod för huvuddelen av denna tillväxt. En stark avslutning på 2017 samt en fortsatt positiv guidning för 2018 bidrog till att Mycronics aktiekurs steg med över 25 procent under kvartalet. Bures totalavkastning sjönk däremot under kvartalet med 6,5 procent vilket följaktligen medförde att den s.k. substansrabatten tyvärr ökade. Efter periodens utgång har dock aktiekursen återhämtat sig något.

En nyhet i denna kvartalsrapport är att Bures onoterade innehav är upptagna till marknadsvärde i substansvärdestabellen (på sida 2). Bakgrunden är en förändring av redovisningsreglerna. Historiskt har Bure alltid utgått ifrån anskaffningsvärde för de onoterade tillgångarna men i och med införandet av IFRS 9 ska de onoterade tillgångarna nu marknadsvärderas.

Tillvägagångssättet för värderingen bygger på riktlinjer utgivna av IPEV (International Private Equity and Venture Capital valuation guidelines). Total effekt i kvartalet uppgår till +56 Mkr. Därtill har vi även reverserat en tidigare nedskrivning av dotterbolaget Mercuri med totalt 50 Mkr. Mercuri har under de senaste två åren återvänt till tillväxt, stabiliserat resultatnivån samt kraftigt förbättrat sin finansiella position.

Under kvartalet avslutades arbetet i de olika valberedningarna. Att tillsätta rätt kompetens och hitta en bra komposition i portföljbolagens styrelser är en viktig del i Bures ägarstyrningsmodell. Trots att inte alla stämmor är genomförda och de formella besluten är fattade vill jag passa på att hälsa de nya ledamöterna välkomna såväl som att tacka de avgående ledamöterna för det arbete de utfört.
 

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08:59.

Hela rapporten (PDF)