Delårsrapport januari-mars 2019

Delårsperiod januari – mars 2019

  • Substansvärdet var 165,0 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 20,4 procent.
  • Bures substansvärde var 11 379 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets inledning.
  • Totalavkastningen för Bure-aktien var 43,5 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 13,2 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 919 Mkr (495). Resultatet per aktie uppgick till 27,83 kr (7,13).
  • Cavotec genomförde en företrädesemission på 204 Mkr i januari 2019. Bures nettoförvärv av aktier var 74 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 27,1 procent efter emissionen.
  • Ovzon genomförde en företrädesemission på 748 Mkr i januari 2019. Bure tecknade aktier för 113 Mkr. Bures ägarandel uppgår till 14,3 procent efter emissionen.
  • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Mycronic för 262 Mkr vilket gav ett exitresultat på 237 Mkr i februari 2019. Bures ägarandel uppgår till 27,9 procent efter transaktionen.
  • Bure avyttrade 2 miljoner aktier i Vitrolife för 384 Mkr vilket gav ett exitresultat på 370 Mkr i mars 2019. Bures ägarandel uppgår till 19,0 procent efter transaktionen.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 160,2 kr per aktie den 24 april 2019 vilket motsvarar en ökning med 16,8 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Årets första kvartal var ovanligt händelserikt. I inledningen av kvartalet genomförde två portföljbolag, Ovzon respektive Cavotec, kapitalanskaffningar. Nyemissionen i Ovzon utgjorde en del av finansieringen för att kunna skjuta upp bolagets första egna satellit. I Cavotec behövdes ytterligare kapital för att framförallt stödja pågående omstrukturerings-program. Bure deltog i båda dessa emissioner med 113 Mkr respektive 76 Mkr.

Under februari namnändrade vi Bure Financial Services till Atle. Detta var väldigt roligt eftersom Atle är ett namn som är nära förknippat med Bure som dess systerbolag. Atle Investment Management utgör nu stommen i Bures satsning inom aktiv kapitalförvaltning. Med Atle vill vi samla ledande aktiva förvaltare under ett tak och ge dem rätt förut-sättningar för att utveckla sina investeringsstrategier. Atle är idag stolt partner med Alcur Fonder, finska Fondita, Meetoo Kapitalförvaltning samt nyetablerade TIN Fonder. I februari lanserade TIN Fonder teknologifonden Core Ny Teknik som efter två månader hade över 30 000 kunder. Se mer på www.atle.se.

I månadsskiftet februari/mars avyttrade Bure aktier i Mycronic och Vitrolife. De är Bures två enskilt största innehav vilka har utvecklats fantastiskt och utgör 70 procent av Bures totala substans efter avyttringarna. Försäljningarna som inbringade cirka 650 Mkr gjordes i syfte att skapa finansiellt utrymme för nya investeringar. Givet dessa avyttringar uppgår Bures investeringsbara medel till drygt 1 mdkr, vilket i dagsläget motsvarar knappt nio procent av substansen.

Sammanfattningsvis ökade Bures substansvärde per aktie med 20 procent och uppgick vid kvartalets utgång till 165 kr per aktie, vilket är en ny toppnotering. Även totalavkastningen var positiv, under kvartalet steg aktiekursen med 44 procent att jämföra med SIX Return Index som steg med 13 procent.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 8:30 CET.

Delårsrapport januari-mars 2019 (PDF)

Pressmeddelande (PDF)