Delårsrapport januari-mars 2020

  • Substansvärdet var 146,7 kr per aktie jämfört med 196,6 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en minskning med 25,4 procent.
  • Bures substansvärde var 10 117 Mkr jämfört med 13 563 Mkr vid årets inledning.
  • Totalavkastningen för Bure-aktien var -25,8 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 18,2 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 460 Mkr (1 919). Resultatet per aktie uppgick till -50,2 kr (27,8).
  • Bure förvärvade 0,65 miljoner aktier i Cavotec för 11,2 Mkr och ökade ägarandelen till 27,8 procent.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 180,8 kr per aktie den 27 april 2020 vilket motsvarar en minskning med 8,1 procent sedan årsskiftet.
  • I april förvärvade Bure 1,2 miljoner aktier i Mentice för 51,7 Mkr och ökade ägarandelen till 15,1 procent.

Vd-ord

Covid-19 epidemin försatte större delen av västvärlden i kristillstånd under kvartalet. Flera länder stängde sina nationella gränser samt skolor, universitet och arbetsplatser. Mängder av människor förbjöds att gå ut eller uppmanades att inte lämna sina hem. Denna utveckling skapade en dramatisk scenförändring på de finansiella marknaderna världen över. Efter en stark inledning i januari med flera all-time-high noteringar föll SIX RX med 18 procent under kvartalet.

Bures substansvärde utvecklades också negativt under perioden då samtliga noterade portföljbolag drogs med i börsfallet. Substansvärdet per aktie föll med 25 procent och uppgick till 146,7 kr per aktie vid utgången av mars. Denna substansvärdesnedgång om c. 3,5 miljarder kronor är enkom hänförlig till kursnedgångar i de noterade portföljbolagen. Det är därför med lättnad vi hittills i april har sett en kursåterhämtning.

Vid sidan aktiemarknadsutvecklingen kommer de realekonomiska konsekvenserna troligtvis att bli omfattande. Uteblivna intäkter och en fast kostnadsbas är en utmanade kombination. Merparten av Bures portföljbolag har en global marknadsposition och egna produkter ofta med högt teknikinnehåll vilket ökar sannolikheten att eventuella intäktsbortfall mer handlar om en fördröjning. Efterfrågan för dessa typer av produkter och tjänster bör komma tillbaka när spridningen av viruset lagt sig. Bure har därtill sedan länge haft en konservativ syn på finansiell risk vilket medför att portföljbolagen överlag är välkapitaliserade.

Inledningsvis kan drastiska åtgärder behöva vidtas för att anpassa verksamheterna efter de nya förutsättningarna. För oss som ägare är det också viktigt att se framåt. Kriser varar inte för evigt. Min ambition är att Bure kan hjälpa portföljbolagen att vara proaktiva och bibehålla perspektiv och att tänka långsiktigt för att komma stärkta ur denna kris.

Bure Equity AB (publ)