Delårsrapport januari – september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 Avyttringar av större innehav ger förstärkt balansräkning · Det redovisade egna kapitalet (substansvärdet) ökade under kvartalet med 138 MSEK till 1 236 MSEK. Det egna kapitalet motsvarar 1,35 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde*) respektive 1,51 SEK per aktie utan diskontering. Det egna kapitalet per aktie efter full utspädning beräknades den 24 oktober till 1,33 SEK (diskonterat värde*) respektive 1,50 SEK utan diskontering. · Moderbolagets resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 128 MSEK (-94) och för de nio första månaderna till 17 MSEK (-474). · Koncernens resultat uppgick till -133 MSEK (-804), vilket motsvarar -0,63 SEK per aktie (-5,25) efter full utspädning för de första nio månaderna. · Bures innehav i Nordic Capitals fonder avyttrades i juli vilket innebär en betydande likviditetsförstärkning och ett exitresultat om 145 MSEK. · Innehavet av Teleca-aktier avyttrades och medförde ett resultat på drygt 50 MSEK under tredje kvartalet. Likviditetsförstärkningen blev 220 MSEK och inga framtida åtaganden kvarstår. · Bure har ökat sitt ägande i Cygate till 94 procent genom en kombination av förvärv och tecknande av nya aktier i en företrädesemission. · Emissioner om totalt 750 MSEK fulltecknades under juni månad vilket tillsammans med avyttringarna har möjliggjort amorteringar om knappt 600 MSEK under tredje kvartalet. Efter rapportperiodens utgång · I oktober ökade Bure sitt ägande i Citat till 100 procent genom förvärv av aktier från minoritetsägare. · Bure har i oktober förbundit sig att teckna sin andel av Dimensions föreslagna nyemission om totalt ca 40 MSEK samt att garantera ytterligare en del av de aktier som kan komma att inte tecknas. Maximalt uppgår Bures åtagande till 17,5 MSEK eller 43,6 procent av nyemissionen. Göteborg den 28 oktober 2003 Bure Equity AB (publ) Lennart Svantesson, VD Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké januari - december 2003 24 februari 2004 Delårsrapport januari - mars 2004 29 april 2004 Bolagsstämma 2004 29 april 2004 För information kontakta Lennart Svantesson, VD 031-708 64 20 Irene Axelsson, Informationsdirektör 031-708 64 47 Anders Mörck, Koncerncontroller 031-708 64 41 Bure Equity AB (publ) Box 5419, 402 29 Göteborg 031-708 64 00 www.bure.se Org. Nr 556454-8781 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00180/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00180/wkr0002.pdf Hela rapporte

wkr0001.doc

wkr0002.pdf