Delårsrapport januari – september 2005

Fortsatta resultatförbättringar

-Bures andel av portföljbolagens rörelseresultat ökade under tredje kvartalet till 32 MSEK (1). För de första nio månaderna ökade motsvarande resultat med 78 procent till 152 MSEK (85).

– Koncernens rörelseresultat förbättrades för tredje kvartalet till 28 MSEK (-39) och för de första nio månaderna till 496 MSEK (110).

– Koncernens nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till 5 MSEK (-65) och för de första nio månaderna till 403 MSEK (12). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick för tredje kvartalet till 0,00 SEK (-0,17) och för de första nio månaderna till 0,40 SEK (0,01).

– Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för tredje kvartalet till 4 MSEK (-63) och för de första nio månaderna till 310 MSEK (56).

– Moderbolagets redovisade egna kapital efter full teckning av utestående teckningsoptioner förbättrades under kvartalet med 17 MSEK och under niomånadersperioden med 376 MSEK till 2 425 MSEK. Det egna kapitalet ökade till 1,87 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).

– Nyteckning av aktier har tillfört det egna kapitalet drygt 17 MSEK under kvartalet och 168 MSEK under de första nio månaderna.

– I början av juli förvärvade Bure resterande 3,75 procent av aktierna i Vittra.

– Under juli månad löstes moderbolagets samtliga kvarvarande lån om 565 MSEK.

– Bure erhöll återbetalning av aktieägartillskott från Systeam med 40 MSEK.

– Bure har tecknat avtal om försäljning av fastigheter till Kungsleden för sammanlagt 407 MSEK. Affären kommer att medföra en realisationsvinst på drygt 25 MSEK i dotterbolaget Vittra under fjärde kvartalet och ytterligare 5 MSEK i moderbolaget hösten 2006.

Efter rapportperiodens utgång

– Per den 27 oktober har ytterligare 2 MSEK tillförts Bure genom nyteckning av aktier.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på http://www.bure.se

Göteborg den 28 oktober 2005

Bure Equity AB (publ)

För information kontakta:

Mikael Nachemson, VD  

031-708 64 20

Anders Mörck, Ekonomidirektör  

0706-46 52 11

TELEFONKONFERENS DEN 31 OKTOBER KL. 08:30

Måndagen den 31 oktober kl 08:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Mikael Nachemson och ekonomidirektör Anders Mörck. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapital¬marknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08 505 201 10 och ange "Bure". Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet.

Delårsrapport januari - september 2005