Delårsrapport januari – september 2006

Fortsatt resultattillväxt

– Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för tredje kvartalet med 45 procent till 16 MSEK (11). Motsvarande resultat för de första nio månaderna ökade med 13 procent till 116 MSEK (103).

– Koncernens nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till 626 MSEK (5) och för de första nio månaderna till 751 MSEK (403). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick för tredje kvartalet till 0,54 SEK (0,00) och för de första nio månaderna till 0,63 SEK (0,38).

– Koncernens rörelseresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick under tredje kvartalet till 625 MSEK (27) och för de första nio månaderna till 804 MSEK (496). Rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter uppgick till 7 MSEK (-5) för det tredje kvartalet och till 113 MSEK (417) för de första nio månaderna.

– Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för det tredje kvartalet till 621 MSEK (4) och för de första nio månaderna till 637 MSEK (310).

– Det egna kapitalet uppgick till 2,41 SEK (1,87) per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).

– Under perioden har försäljningen av Carl Bro avslutats. Affären innebar en realisationsvinst på 618 MSEK och en köpeskilling bestående av 845 MSEK i likvida medel samt 6,1 procent av aktierna i den holländska teknikkonsulten Grontmij.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

– I början av oktober förvärvade Bure 100 procent av aktierna i GTU IT Gymnasier AB och 100 procent av aktierna i Framtidsgymnasiet i Göteborg AB för 80 MSEK.

– Bure ökade sitt ägande i Cygate Group AB till 98,7 procent genom förvärv av 4,7 procent av utestående aktier från Conventum för 18,6 MSEK.

– Per den 2 oktober skedde försäljning av en skolfastighet till Kungsleden, vilken medförde en realisationsvinst i moderbolaget om 7 MSEK.

FRAMGÅNGSRIK UTVECKLING ÖPPNAR FÖR KAPITALUTSKIFTNING

– Bolaget avser att genomföra en extraordinär kapitalutskiftning under 2007 om cirka 900 MSEK samt ytterligare 500 MSEK motsvarande förväntade likvider från utestående teckningsoptioner. Se separat pressrelease.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se

Göteborg den 30 oktober 2006

Bure Equity AB (publ)

Delårsrapport januari - september 2006