Delårsrapport januari – september 2007

Fortsatt god tillväxt och stabil utveckling

– Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet till 10 MSEK (2) och under de första nio månaderna med 79 procent till 129 MSEK (72).

– Nettoomsättning i portföljbolagen ökade under tredje kvartalet med 24 procent till 539 MSEK (434) och med 23 procent under niomånadersperioden till 1 875 MSEK (1 521).

– Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för det tredje kvartalet till 36 MSEK (621) och för de första nio månaderna till 606 MSEK (637).

– Moderbolagets egna kapital uppgick till 30,18 SEK (24,14) per aktie.

– Koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 65 MSEK (621) och för de första nio månaderna till 868 MSEK (768). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet i kvar varande verksamheter uppgick till 61 MSEK (-4) och för de första nio månaderna till 206 MSEK (87).

– Koncernens nettoresultat i kvarvarande verksamhet för tredje kvartalet ökade till 61 MSEK (1) och för de första nio månaderna till 227 MSEK (70). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick för tredje kvartalet till 0,61 SEK (5,36) och för de första nio månaderna till 7,45 SEK (6,28).

– I september förvärvade Anew Learning friskoleverksamheten Fenestra. Fenestra bedriver en förskola och två grundskolor i Göteborg och har ansvar för cirka 700 barn och elever.

– Under perioden har Bure sålt sitt innehav i Jeeves och delar av sitt innehav i Grontmij vilka tillsammans givit en exitvinst om 29 MSEK och ett likviditetstillskott om 76 MSEK.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

– Anmälningsperioden för Bures inlösenprogram, som beslutades på extra bolagsstämma den 3 september, löpte ut den 12 oktober. Totalt har 99,1 procent av alla inlösenrätter utnyttjats, vilket innebär att Bure kommer att betala ut 569 MSEK för inlösta aktier i början av november 2007.

– Bure har lagt ett budpliktsbud på AcadeMedia. För varje aktie av serie A och serie B erbjuds 90,00 kronor kontant.

– Under oktober har Bure förvärvat ytterligare 53.525 A-aktier och 1.269.333 B-aktier i AcadeMedia och äger härefter aktier motsvarande 31,5 procent av kapitalet och 45,4 procent av röstetalet.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på http://www.bure.se

Göteborg den 26 oktober 2007

Bure Equity AB (publ)

Delårsrapport januari - september 2007