Delårsrapport januari – september 2008

Fortsatt tillväxt i portföljbolagen – avmattning i efterfrågan märks i slutet av tredje kvartalet

TREDJE KVARTALET 2008
- Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 156 MSEK (36).
- Koncernens nettoresultat inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 91 MSEK (65). Nettoresultatet
exklusive avyttrade enheter uppgick till -6 MSEK (41). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till 1,01 SEK (0,61).
- Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat uppgick till -7,3 MSEK (-5,9).
- Försäljningen av Bures portföljbolag Citat slutfördes i juli.
- I augusti avyttrade Bure hela innehavet i Textilia.
- Bure har i slutet av augusti återköpt aktier för 349 MSEK.
- I september tecknades avtal mellan Bure och AcadeMedia om samgående mellan Bures portföljbolag AcadeMedia och Anew Learning.

DELÅRSPERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2008
- Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade med 10 procent till 104 MSEK (95).
- Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 343 MSEK (606).
- Moderbolagets egna kapital uppgick till 29,72 SEK (30,18) per aktie.
- Koncernens nettoresultat uppgick till 347 MSEK (889). Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter
uppgick till 112 MSEK (165). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till 3,77 SEK (7,45).

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
- I oktober slutfördes samgåendet mellan Anew Learning och AcadeMedia vilket bildade Sveriges största utbildningsbolag.
- Bures styrelse har kallat till extra bolagsstämma den 6 november 2008 och föreslår att hela innehavet i AcadeMedia delas ut till aktieägarna.
- Styrelsen har beslutat att senarelägga beslutet om tidigare kommunicerad kapitalutskiftning av ytterligare fria medel tills dess att utdelningen av AcadeMedia-aktierna är slutförd.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på https://www.bure.se

Göteborg den 24 oktober 2008
Bure Equity AB (publ)

wkr0003.pdf

wkr0010.pdf