Delårsrapport januari – september 2009

Tredje kvartalet 2009 - Koncernens nettoresultat uppgick till -27 MSEK (91). - Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till -27 MSEK (-6). - Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,53 SEK (1,01). - Bures andel av portföljbolagens nettoomsättning ökade till 341 MSEK (203). - Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat minskade till -27 MSEK (-17). - Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -2 MSEK (156). - Bure och Altor har sålt 50 procent av sitt innehav till cirka 50 nyckelpersoner i Max Matthiessen till bokfört värde. Bures ägarandel i Max Matthiessen uppgår till 17,5 procent. Delårsperioden januari – september 2009 - Koncernens nettoresultat uppgick till 105 MSEK (347). - Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till 83 MSEK (112). - Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,94 SEK (3,78). - Bures andel av portföljbolagens nettoomsättning uppgick till 940 MSEK (783). - Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat minskade till -59 MSEK (35). - Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -86 MSEK (343). - Moderbolagets egna kapital uppgick till 26,83 SEK (29,72) per aktie. Efter rapportperiodens utgång - Styrelserna för Bure Equity AB och Skanditek Industriförvaltning AB föreslår ett samgående mellan bolagen. Samgåendet föreslås genomföras via en fusion där Bure som övertagande bolag absorberar Skanditek. Utbytesförhållandet i samgåendet innebär att 4 aktier i Skanditek berättigar till 3 nya aktier i Bure. - I anknytning till samgåendet mellan Bure och Skanditek föreslår Bures styrelse en extra utdelning till Bures nuvarande aktieägare om sammanlagt cirka 478 MSEK, motsvarande 9,50 SEK per aktie. - Enligt tidigare överenskommelse i samband med förvärvet av Carnegie har Altor och Bure i oktober erbjudit ägarspridning med upp till 25 procent av bolaget till nyckelpersoner. Bures ägarandel kommer därefter att uppgå till 26,3 procent. Fullständig delårsrapport finns att läsa på http://www.bure.se Göteborg den 22 oktober 2009 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Carl Backman, VD, tel. 031-708 64 59 Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41, 0733-90 49 12 Pia-Lena Olofsson, Koncernredovisningschef, tel. 031-708 64 49, 0708-58 04 53

wkr0011.pdf

wkr0013.pdf