Delårsrapport januari – september 2010

Tredje Kvartalet 2010
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 203 MSEK (162).
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 13 MSEK (-27).
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 SEK (-0,53).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -62 MSEK (-2).
• Portföljbolaget Carnegie förvärvade HQ Fonder samt HQ Bank. Bures ägarandel uppgår därmed till 23,7 procent.

Finansiell information januari-september 2010
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 799 MSEK (705).
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 418 MSEK (105).
• Resultatet har påverkats positivt av upplösning av negativ goodwill hänförlig till fusionen mellan Bure och Skanditek på 235 MSEK samt av exitvinster om 104 MSEK.
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 4,87 SEK (1,94).
• Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 31 MSEK (-86).
• Totalt har utdelning om 505 MSEK utbetalats till aktieägarna under året.
• Totalavkastningen för Bure-aktien under perioden januari – september uppgick till 21,5 procent.

Viktiga händelser efter periodens utgång
• Ola Strömberg utsedd till ny VD och koncernchef i Bures dotterbolag Mercuri International. Han tillträder sin befattning den 5:e november.
• Styrelsen I Bure Equity AB utnämnde Henrik Blomquist till vice Verkställande Direktör för bolaget.

VD-KOMMENTAR
Bures portföljbolag utvecklades väl under kvartalet med omsättningsökningar och förbättrade resultat. Bures andel av portföljbolagens EBITA beräknad på ägarandelar uppgick till 174 MSEK för delårsperioden jämfört med 116 MSEK föregående år. Flera av våra portföljbolag som huvudsakligen är verksamma i Sverige utvecklas bra delvis som en funktion av den starka svenska ekonomin.
Bland våra bolag är utvecklingen i Micronic Mydata särskilt glädjande. Orderingången årets första nio månader är upp 63 procent efter ett starkt tredje kvartal. Micronic Mydatas båda affärssegment utvecklas väl och resultatet förbättras successivt. Bolagets omfattande utvecklingssatsning på det nya produktområdet LDI, Laser Direct Imaging, resultatförs löpande och påverkar således resultatet negativt, vilket innebär att Micronic Mydatas fulla intjänings potential inte till fullo framgår. Carnegie Holdings förvärv av HQ Bank och HQ Fonder blev den enskilt mest omskrivna händelsen under kvar talet. Samgåendet mellan de två företagen tror vi är mycket positivt och stärker Carnegies kunderbjudande inom Private Banking området. Det är glädjande att Carnegie stärker sina positioner på de finansiella marknaderna, nu senast genom att i Norden leda placeringen av delar av Renaults aktiepost i Volvo. I början av oktober meddelades att Nobelpriset i medicin tilldelats forskaren och läkaren Robert Edwards. Priset tilldelas honom för hans framgångsrika utveckling av metoder för mänsklig befruktning utanför kvinnans liv moder, så kallad in vitro-fertilisering, IVF. Vi har under lång tid genom vårt portföljbolag Vitrolife satsat på denna teknik och försäljningen består idag huvudsakligen av produkter och tjänster inom IVF-området. Vitrolife är numera en av de globala ledarna inom detta område. Bure arbetar långsiktigt med sina portföljbolag och stödjer dem i deras tillväxtambitioner, vilket vi tror är en bra strategi för värdeskapande. Bure har en stark finansiell ställning med en kassa tillgänglig för investeringsverksamheten på ca 450 MSEK. Vi söker aktivt efter intressanta investeringsmöjligheter för att kunna vidareutveckla våra verksamheter.

Patrik Tigerschiöld
verkställande direktör

FÖR INFORMATION KONTAKTA
Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO 08- 614 00 20

wkr0001.pdf