Delårsrapport januari – september 2011

Tredje kvartalet 2011

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 166 MSEK (135).
 • Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -132 MSEK (13).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -1,56 SEK (0,15).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -126 MSEK (-63).Nedskrivning hänförlig till lägre marknadsvärde i de noterade portföljbolagen PartnerTech samt Micronic Mydata har belastat resultatet med -124 MSEK.
 • Bure har återköpt 2 289 077 egna aktier per sista september 2011.


Delårsperioden januari – september 2011

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 583 MSEK (553).
 • Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -128 MSEK (418). Resultatet för jämförelseåret har påverkats positivt av upplösning av negativ goodwill på 235 MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -1,46 SEK (4,87).
 • Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -178 MSEK (31). Nedskrivning hänförlig till lägre marknadsvärde i de noterade portföljbolagen PartnerTech och Micronic Mydata samt nedskrivning i portföljbolaget Dipylon Medical har påverkat resultatet negativt med -170 MSEK.
 • Bures substansvärde per 30 september 2011 uppgick till 1 954 MSEK (2 164).
 • Totalavkastningen för Bure-aktien uppgick till – 42,1 procent (21,5).


Händelser efter periodens utgång

 • Under oktober månad återköpte Bure 1 681 669 egna aktier. Per 15 november 2011 ägde Bure totalt 3 970 746 egna aktier, vilket motsvarar 4,6 procent av totalt antal aktier.
 • Bure avyttrat sin ägarandel på 48,6 procent i portföljbolaget The Chimney Pot till ledningen i bolaget.


VD-KOMMENTAR

Tredje kvartalet har kännetecknats av oro och turbulens kring Euro-samarbetet och banksystemet i Europa. Perioden har präglats av stora svängningar på aktiemarknaderna, valutakurserna samt ränteutvecklingen. Osäkerheten hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2012 är stor och risken för en avmattning av den ekonomiska aktiviteten finns.

Våra portföljbolag har under tredje kvartalet fortsatt att utvecklas positivt. Detta gäller särskilt Micronic Mydata, PartnerTech och Vitrolife. Däremot påverkas Bures portföljbolag som är verksamma på de finansiella marknaderna negativt av fallande aktiemarknader och lägre aktivitet avseende affärstransaktioner.

Moderbolaget Bure har under tredje kvartalet redovisat nedskrivningar på 124 MSEK som en följd av fallande börskurser på våra noterade innehav. Efter starka kvartalsrapporter för Bures börsnoterade innehav har börskurserna återhämtat sig efter rapportperiodens utgång och därmed återhämtat delar av nedskrivningen som gjordes under kvartalet.

Bure har under september och oktober återköpt motsvarande 4,6 procent av antalet utestående aktier för totalt 76 MSEK innebärande en snittkurs på 19,19 kr per aktie.

Den finansiella turbulensen har inneburit omfattande omvärderingar av i första hand mellanstora och små noterade bolag vilket skapar intressanta affärsmöjligheter.
Bure har en stark finansiell ställning och har därmed goda förutsättningar att göra spännande investeringar framöver.


Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2011, kl 09.30.


FÖR INFORMATION KONTAKTA

Patrik Tigerschiöld, VD 08- 614 00 20
Andreas Berglin, CFO 08- 614 00 20

wkr0005.pdf